Tidsbegränsat äktenskap / mut’a / sigha

Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. (30:21)

Äktenskap är ett kärleksfullt avtal inför Gud mellan en man och en kvinna vars grundläggande syfte är att säkerställa båda parters såväl som eventuella barns rättigheter och skyldigheter. Äktenskap finns i olika former. En av dessa är tidsbegränsat äktenskap, även kallat för mut’a eller sigha

Det är en äktenskapsform som det råder mycket okunskap om, både bland muslimer såväl som icke-muslimer. Okunskapen har lett till ett missbruk och saker har rättfärdigats i Islams namn fastän de är förbjudna. Konsekvensen har blivit att tidsbegränsat äktenskap har blivit föremål för mycket debatt och granskning genom åren, både i muslimska länder såväl som europeiska. Syftet med denna artikel är därför att kortfattat försöka förklara vad tidsbegränsat äktenskap är och vad som gäller. 

Vad är tidsbegränsat äktenskap / mut'a / sigha?

Ett tidsbegränsat äktenskap är, precis som namnet indikerar, ett äktenskap som har en tidsgräns. Efter tiden passerat upphör kontraktet och äktenskapet är över. Syftet är, liksom permanent äktenskap, att säkerställa båda parters och eventuella barns rättigheter och skyldigheter.

Liksom permanent äktenskap finns en idda’, en vänteperiod, efter äktenskapet har upplösts innan kvinnan får ingå i ett nytt äktenskap. Vänteperioden varierar beroende på hennes menscykel eller om hon nått klimakteriet, är gravid eller inte. Så det kan variera mellan minst 45 dagar, 2-3 månader, eller ända fram till en eventuell förlossning.

Vilka kriterier finns det för tidsbegränsat äktenskap?

Kriterierna för att ingå i tidsbegränsat äktenskap är snarlika de för permanent giftermål. Bland dessa villkor är att båda parter måste vara förståndiga och mogna, dvs. nått en ålder där de kan avgöra vad som är bra och dåligt för dem. Båda måste ha ingått i äktenskapet av egen fri vilja. 

Om kvinnan är oskuld behövs dessutom hennes förmyndares tillåtelse. Syftet är att säkerställa att kvinnan inte utnyttjas, så mannen känner ett ansvar inför hennes familj och tar det på allvar att omhänderta henne. 

Även om en oskuld kan ingå i tidsbegränsat äktenskap om hennes förmyndare tillåter det är det starkt ogillat, makrooh mo’akkad (gränsen innan haram, förbjudet), om det involverar sex.

Svenska lagar utöver de Islamiska

Enligt rättslärda måste medborgare observera landets lagar som de bor i, så länge dessa lagar inte går direkt emot de Islamiska. I Sverige finns det lagstiftning som exempelvis har 18 år som minimum ålder för att få gifta sig eller att man bara får ingå i äktenskap med en partner. Dessa svenska lagar måste således också följas utöver de Islamiska.

Vad är brudgåva (mahr) och kan det användas som betalning för kvinnan?

Brudgåva eller mahr är, precis som namnet indikerar, en gåva från mannen till kvinnan (då mannen har försörjningsansvar inom Islam). Koranen beskriver brudgåvan som något som ska ges lätt och villigt, alltså som en kärleksfull gest. I första hand är det kvinnan som bestämmer omfattningen och arten av gåvan (alltifrån att mannen ska lära sig en surah från Koranen till en summa pengar) men det blivande paret kan även komma överens om det. Kvinnan kan även välja att bortse från gåvan. Mahr förekommer både vid tidsbegränsat liksom permanent äktenskap. Mahr ska inte ses som och kan inte användas som betalning för kvinnan, oavsett typ av äktenskap. 

Vad är det för skillnad mellan tidsbegränsat och vanligt äktenskap?

Det finns ett par skillnader. Bland dessa är att parterna inte ärver av varandra vid dödsfall. Att mannen inte är skyldig att finansiellt försörja kvinnan (dock är han skyldig att ta hand om eventuella barn). Kvinnan behöver inte heller rådfråga mannen om diverse ärenden. Båda parter är alltså mer självständiga och inte lika bundna till varandra jämfört med ett permanent äktenskap. 

Man kan dock när man utför det tidsbegränsade äktenskapet inkludera villkor såsom finansiellt stöd, att inte ha sex eller andra legitima villkor.

Varför finns tidsbegränsat äktenskap? Vad är dess syfte? Vilka områden kan det användas inom?

Tidsbegränsat äktenskap finns som ett komplement till permanent äktenskap för att tillgodose vissa omständigheter och behov som inte täcks av det permanenta.

Exempelvis en änka, en frånskild individ eller en person som har varit i ett destruktivt äktenskap och inte riktigt vågar binda sig till en ny partner. Genom tidsbegränsat äktenskap kan personen lära känna en ny partner på djupet.

Vad är skillnaden mellan tidsbegränsat äktenskap och ett vanligt pojkvän-flickvän förhållande?

Betoningen på tidsbegränsat äktenskap är just äktenskap. Syftet är att ge båda parter en ro och tillgodose deras fysiska och psykiska behov samtidigt som det säkerhetsställer deras rättigheter. Särskilt om det blir barn. 

Lite likt en tidsbegränsad anställning där man kan förnya kontraktet om man trivs eller låta det avslutas tydligt och smidigt ifall det inte känns rätt. Enda skillnaden mellan tidsbegränsad anställning och fast anställning är att arbetskontraktet är tidsbegränsat – annars har den anställde snarlika rättigheter och skyldigheter.

I en vanlig pojkvän-flickvän-relation är inte alla villkor och rättigheter tydliga. Förväntningarna är olika. Det är lätt att göra slut över små tjafs, särskilt som ung. Blir det barn är kanske inte båda parter redo att ta sitt ansvar.

Får tidsbegränsat äktenskap användas som prostitution?

I praktiken är detta omöjligt då kvinnan har en vänteperiod innan hon får ingå i ett nytt äktenskap. Flera rättslärda, däribland Ayatollah Khoei, har uttryckligen sagt att tidsbegränsat äktenskap inte får göras med en prostituerad.

Missbruk av tidsbegränsat äktenskap?

Utöver prostitution finns det scenarion där tidsbegränsat äktenskap har kommit att missbrukas. Här betonas det att Islam är mer än bara lagar. Stommen av Islam är moral, självreform och spirituell utveckling. Ändå finns det personer som struntar i den moraliska kompassen och gör som de behagar. Äktenskapets startpunkt är kontraktet och dess lagar men helheten genomsyras av moral och kärlek. 

Exempel:

Män som utnyttjar kvinnor som befinner sig i beroendeställning. Exempelvis att kvinnan har en skuld och ingår i äktenskapet för att kunna betala av skulden. Eller kvinnan har ett barn och hoppas bli omhändertagen av mannen. 

Sådana män förbiser ett grundkriterium som är att kvinnan ska ingå i äktenskapet av egen fri vilja. Det innebär att omständigheterna har tvingat kvinnan in i äktenskapet, annars skulle hon aldrig gjort det!

I sin bok “Kvinnans rättigheter i Islam” (s. 34-35)  citerar den rättslärde Ayatollah Mottahari ett sådant fall i en iransk tidsskrift och skriver uttryckligen att äktenskapet är ogiltigt och att mannen borde straffas medan kvinnan borde utbildas.

Sen finns det män som inte har någon lust att binda sig och ingår i massa lättsinniga förhållanden. Sådana män ser ofta inte kvinnan som sin fru och behandlar henne därför inte som sådan heller och tar inte ansvar. Men Islam föreskriver att män och kvinnor ska vara ärbara, nobla, hedersamma, ansvarsfulla och omtänksamma. 

Det finns också kvinnor som villigt ingår i finansiella förhållanden med män som exempelvis eskort och där mannen är en så kallad “sugar daddy”. Igen tas här inte hänsyn till att det är ett äktenskap och dess syfte är att ge ro, trygghet och spirituell utveckling. Dessa dolda avsikter kan inte avslöjas av lagen och därför rättfärdigas missbruket, även om det är ett förkastligt moraliskt beteende som man kommer stå till svars för inför Gud.

Sammanfattningsvis är tidsbegränsat äktenskap i grund och botten ett äktenskap vars syfte är andligt, dvs. att ge ro, kärlek, samhörighet och trygghet till båda parter.

“Efter tron på Gud finns det ingen större välsignelse än att ha en passande partner.” (Profeten Mohammad(S))