Vilka är Ahl al-Bait(A)? Del 4Äktenskaplig relation

I de föregående delarna har vi citerat omfattande autentiska traditioner från Sahih Muslim och andra källor som bevisade att under Profeten(S) livstid så bestod Ahl al-Bait av Imam Ali, Fatimah Zahra, Hassan och Hossein och även att reningsversen i Koranen (sista delen i vers 33:33) uppenbarades för deras dygder och inte för Profetens(S) fruar. Dessa fakta bevisades via uttalanden från Guds Sändebud(S) samt uttalanden från hans fruar och kompanjoner.

Här skulle vi också vilja citera en annan intressant tradition från Sahih Muslim där en annan känd kompanjon till Profeten(S) svär vid Guds namn att Profetens(S) fruar inte är inkluderade i Ahl al-Bait. Traditionen förklarar resonemanget hos denna kompanjon och hans motivering. Här är traditionen som finns återberättad i Sahih Muslim:

Återberättad av Yazid Ibn Hayyan:

Vi gick till Zaid Ibn Arqam och sade till honom: "Du har funnit godhet (för du hade äran att) leva i Profetens(S) sällskap och genomförde dina böner bakom honom och resten av hadithen är likadan som (3 hadither tidigare) men Profeten(S) säger: "Var uppmärksamma! För jag lämnar efter mig två värdefulla ting, en av de är Guds Bok.." och i denna hadith hittar vi följande ord: Vi sade: "Vilka är hans Ahl al-Bait (som Profeten(S) refererade till)? Är det hans fruar?" Zaid sade: "Nej, vid Gud! En kvinna lever med en man (som dennes fru) för ett tag; sedan skiljer han sig från henne och hon återvänder till sina föräldrar och hennes folk. Profetens(S) Ahl al-Bait är hans härstämning (släktlinje) och hans ättlingar (de som kommer från hans blod) för vilka accepterandet av välgörenhet (Sadaqah) är förbjudet."

Referens:


* Sahih Muslim, kapitlet om kompanjonernas dygder, sektionen om Alis dygder, 1980 upplagan publicerad i Saudi Arabien, arabiska versionen, vol 4, sid 1874, traditions nr 37

För den engelska versionen av Sahih Muslim, var god och se kapitel CMXCVI, traditions nr 5923

Som vi kan se så svär även en del av Profetens(S) kompanjoner i Guds Namn att Ahl al-Bait inte inkluderar Profetens(S) fruar. Hur som helst har Sahih Muslim en annan tradition från Zaid Ibn Arqam i samma kapitel som är:

Zaid Ibn Arqam sade: "Jag har blivit gammal och glömt en del saker som har samband med Guds Sändebud(S). Så acceptera vad jag väljer att berätta för er och tvinga mig inte att berätta vad jag inte berättar. Sedan sade han: "En dag stod Guds Sändebud(S) upp för att genomföra en predikan vid en vattenplats som var känd som Khum (Ghadir Khum) som ligger mellan Mecka och Medina. Han prisade Gud, Lovprisade Honom och genomförde predikan och uppmanade oss och sade: "Nu till vår avsikt, O Människor, jag är en mänsklig varelse. Jag kommer att möta en budbärare (dödsängeln) från min Herre och jag kommer att besvara kallelsen (och säga farväl till er). Men jag lämnar bland er två värdefulla ting, det ena är Guds Bok, och det andra är mina familjemedlemmar (Ahl al-Bait). Vid Gud påminner jag er om (era plkter) mot medlemmarna av min familj (sägandes detta tre gånger)."

Han (Husain Ibn Sabra) sade till Zaid: "Vem är medlemmarna i hans hushåll? Är inte hans fruar medlemmar i hans hushåll? Zaid sade: "Hans fruar är bland Ahl al-Bait men här syftar man på Ahl al-Bait som det är förbjudet för dem att ta emot Zakat. Och han sade: " Vilka är dem?" Därefter sade Zaid: "Ali och hans ättlingar, Aqil och hans ättlingar och Jafars och Abbas ättlingar."

Referens:


* Sahih Muslim, kapitlet om kompanjonernas dygder, sektionen om Alis dygder, 1980 upplagan publicerad i Saudi Arabien, arabiska versionen, vol 4, sid 1873, traditions nr 36

För den engelska versionen av Sahih Muslim, se kapitel CMXCVI, sid 1286, traditions nr 5920.

Var god och notera att den andra paragrafen i den ovannämnda traditionen inte är Profetens(S) ord. Det är den påstådda åsikten tillhörande Zaid Ib Arqam. I motsägelse till den föregående traditionen hävdar Zaid här att: "Profetens(S) fruar är bland Ahl al-Bait men här (vad Profeten(S) menade med) Ahl al-Bait (är andra människor) vilket är Ali och hans ättlingar och Abbas ättlingar."

Min fråga är följande: "Bör vi lyda Profetens(S) uttalande som specificerade vilka Ahl al-Bait är eller ska vi acceptera åsikten hos en kompanjon som åtminstone är motsägelsefullt gentemot Profetens(S) uttalande?

Vid sidan av detta så berättar historien för oss att det fanns många tyranniska ledare bland Abbasiderna (Abbas ättlingar). Så hur kan vi älska dem och lyda dem? Gud säger i Koranen:
"..och lyssna inte till någon av dem som är djupt sjunkna i synd eller framhärdar i förnekelse."
[Den Heliga Koranen 76:24]

Var de abbasidiska tyrannerna bland Ahl al-Bait som Guds Sändebud(S) placerade bredvid Koranen som ett av de två värdefulla tingen som han lämnade efter sig för samfundet som bör lydas efter honom?!

Detta visar att Ahl al-Bait är speciella individer och inte täcker alla släktingar som Profeten(S) hade. Ordet Ahl al-Bait täcker inte språkligt alla släktingar. Det betyder familj som kommer från hans blod som det påpekas i den första traditionen av Zaid. Således inkluderar det inte ens Profetens(S) fruar i Ahl al-Bait.

De av våra sunni syskon som tror att alla traditioner i Sahih Muslim är autentiska kan här se motsägelser mellan de två traditionerna som är i samma kapitel och endast tre traditioner bort från varandra. I en tradition säger Zaid att Profetens(S) fruar är bland Ahl al-Bait och tre traditioner bort säger samma person (Zaid) när han svär vid Guds Namn att Profetens(S) fruar inte ingår i Ahl al-Bait? Vad bör vi dra för slutsats?


* Bör vi bortse från Profetens(S) förtydligande och hålla oss till en kompanjons åsikt?
* Om ja, bör vi då acceptera en tradition från en kompanjon som säger två motsägelsefulla traditioner medan han själv säger i den andra traditionen att han hade blivit gammal och att han inte kommer ihåg allting?
* Bör vi acceptera så motsägelse fulla traditioner som Sahih (autentisk)?
* Om ja, bör vi då acceptera den där han svär i Guds Namn eller den andra där han inte svär i Guds Namn?

När Profeten(S) klart och tydligt exkluderar sina fruar från Ahl al-Bait och när hans fruar så som Aisha, Umm Salama och Safiyya också vittnar om detta faktum (var god och se del 1) och när Zaid Ibn Arqam svär vid Guds Namn att Profetens(S) fruar inte ingår i Ahl al-Bait, då återstår inget val för oss än att acceptera det faktum att Profetens(S) fruar inte är inkluderade i Ahl al-Bait.

Det är möjligt att man accepterar båda traditionerna, om vi tittar noggrant på vad Zaid säger: "Fruarna är bland Ahl al-Bait men här (vad Profeten(S) menade) var Ahl al-Bait (var andra människor som) Ali och hans ättlingar..."

Zaid säger att vi kan säga (i generella termer) att fruarna ingår i Ahl al-Bait men här menade Profeten(S) en speciell betydelse för Ahl al-Bait vilket inte täcker Profetens(S) fruar. Det är med den betydelsen som Profeten(S) lade Ahl al-Bait bredvid Koranen. I detta fall kan motsägelserna mellan de två traditionerna stämma.

Låt oss nu koncentrera oss på den sista delen av Zaids ord i den ovannämnda traditionen där han säger:

”En kvinna lever med en man (som dennes fru) ett tag; men om han skiljer sig från henne så går hon tillbaka till sina föräldrar och hennes folk. Profetens(S) Ahl al-Bait är hans ättlingar och härstamning (de som kommer från hans blod) för vilka accepterandet av välgörenhet (Sadaqah) är förbjudet."

Detta är ett korrekt resonemang. Den äktenskapliga relationen mellan en man och en kvinna kan aldrig ses som permanent; detta är endast tillfällig och kan brytas vid vilket tillfälle som helst eftersom frun kan skiljas. Faktum är att två av Profetens(S) fruar, nämligen Aisha (Abu Bakrs dotter) och Hafsa (Umars dotter) hotades med skilsmässa av Koranen, eftersom de vidarebefordrade hemliga nyheter till sina föräldrar. Det är välkänt att följande vers i Koranen uppenbarades om Aisha och Hafsa:

"Det hände att Profeten i förtroende berättade något för en av sina hustrur och hon förde det vidare; när Gud lät honom veta detta nämnde han något om det [till andra] men undanhöll [en del]. Då han sade det till henne frågade hon: "Vem har låtit dig veta det?" - och han svarade:

"Han som vet allt, är underrättad om allt, har låtit mig veta det."

[Den Heliga Koranen 66:3]

"[Det är bäst för er båda] att ni vänder åter till Gud i ånger över [ert handlingssätt], eftersom era hjärtan har avvikit [från pliktens väg]! Om ni gör gemensam sak mot honom [bör ni veta att] Gud är hans Beskyddare och att därför också Gabriel och de främsta bland de troende och [alla] änglar står vid hans sida."[Den Heliga Koranen 66:4]

"Om [Profeten] skulle förskjuta er skänker honom kanske hans Herre bättre hustrur än ni - kvinnor som underkastar sig Guds vilja, sanna troende, ödmjuka inför Gud, som ångrar [sina synder] och troget tillber sin Herre, och som ständigt går [Guds ärenden] - förut gifta eller ungmör."
[Den Heliga Koranen 66:5]

Förklaring till vers 66:5 i Sahih Bukhari

I volym 6 av den arabisk-engelska versionen av Sahih Bukhari, i kapitlet med namnet "Om [Profeten] skulle förskjuta er skänker honom kanske hans Herre bättre hustrur än ni (66:5)" så kan vi läsa följande:

Återberättad av Umar:

Profetens(S) fruar av avundsjuka stödde varandra mot Profeten(S), så jag sade till dem: "Om [Profeten] skulle förskjuta er skänker honom kanske hans Herre bättre hustrur än ni". Så denna vers (66:5) uppenbarades.

* Sahih Bukhari vol 6, arabisk-engelska versionen, hadith 438

Återberättad av Ibn Abbas:

Jag hade för avsikt att fråga Umar så jag sade till honom: "Vilka var de kvinnor som försökte stödja varandra mot Profeten(S)?" Jag hade knappt avslutat vad jag sade innan han svarade: "Det var Aisha och Hafsa."

* Sahih Bukhari vol 6, arabisk-engelska versionen, hadith 436

Om Gud hotade två av Profetens(S) fruar med skilsmässa eftersom de stödde varandra mot honom, hur kan vi då se dem som rena och syndfria? Hur som helst, följande tradition visar att Profeten(S) deserterade Aisha och Hafsa i en hel månad som bestraffning för att de avslöjat hemligheter:

Ibn Abbas återberättar:

Jag var angelägen om att fråga Umar bin al-Khattab om de två kvinnor bland Profetens(S) fruar som Gud sade angående: "[Det är bäst för er båda] att ni vänder åter till Gud i ånger över [ert handlingssätt], eftersom era hjärtan har avvikit [från pliktens väg]! (66:4) tills Umar genomförde Hajj och jag med genomförde Hajj med honom. Sedan sade jag till honom: "O De troendes mästare! Vilka var de två kvinnorna bland Profetens(S) fruar som Gud sade angående: "[Det är bäst för er båda] att ni vänder åter till Gud i ånger över [ert handlingssätt], eftersom era hjärtan har avvikit [från pliktens väg]! (66:4)? Han svarade: "Jag är förvånad över din fråga, O Ibn Abbas. Det var Aisha och Hafsa. Sedan fortsatte Umar med att berätta hadithen: "Jag skrek på min fru och hon kontrade tillbaka och jag ogillade det att hon svarade mig tillbaka. Då sade hon till mig: "Varför är du förvånad över att jag svarar tillbaka? Vid Gud, Profetens(S) fruar svarar honom tillbaka och vissa av dem pratar inte med honom från dagen till natten. Detta skrämde mig och jag sade till henne: "Den som än gjort så kommer att förgöras!" Sedan gick jag och tog på mig och gick till Hafsa och sade: "Håller någon av er Profeten(S) arg ända till natten?" Hon svarade: "Ja". Jag sade till henne: "Du är en ruinerad och förlorande person! Fruktar du inte att Gud skall bli arg på grund av Profetens(S) ilska och att du då förgörs? Så begär inte mer från Profeten(S) och svara inte tillbaka och sluta inte prata med honom. Fråga mig vad du vill och frestas inte att imitera din granna (Aisha) i hennes sätt att vara för hon är mer charmerande än dig och mer omtyckt hos Profeten(S)."

Umar tillade: "Vid den tiden gick det prat om att Ghassan klanen förberedde sina hästar för att invadera oss. Min Ansari kompanjon som var på sin väg en gång vände tillbaka till staden och knackade på min dörr under natten väldigt våldsamt och frågade om jag var där. Jag blev skrämd och kom ut för att möta honom. Han sade: "Idag har något stort hänt." Jag frågade: "Vad är det? Har Ghassan klanens anhängare kommit?" Han sade: "Nej, men vad som hände är större och mer förskräcklig än det där: Guds Sändebud har skiljt sig från sina fruar. Umar tillade: "Profeten(S) höll sig borta från sina fruar och jag sade: "Hafsa kommer att bli en ruinerad förlorare." Jag kände på mig att denna skilsmässa skulle hända i snara framtiden. Så jag tog på mig och genomförde morgonbönen med Profeten(S) och därefter gick Profeten(S) upp i ett rum och stannade där i avskildhet. Jag gick till Hafsa och såg henne gråta. Jag frågade: "Varför gråter du? Varnade jag inte dig för detta? Skiljde sig Profeten(S) från er alla?" Hon sade: "Jag vet inte. Där är han tillbakadragen för sig själv i det övre rummet."

Jag sade till Guds Sändebud(S): "Kommer du beakta vad jag har att säga, O Guds Sändebud? Vi, människor från Quraysh hade makten över våra kvinnor, men när vi kom till Medina såg vi att männen här hade övermannats av deras kvinnor." Profeten(S) log och sedan sade jag till honom: "Kommer du beakta vad jag har att säga, O Guds Sändebud? Jag gick till Hafsa och sade till henne: "Låt dig inte frestas av att imitera din granne (Aisha), för hon är mer charmerande än dig och mer älskad av Profeten(S).." Sedan höll sig Profeten(S) borta från sina fruar för 29 dagar på grund av den berättelsen som Hafsa hade avslöjat för Aisha. Profeten hade sagt: "Jag kommer inte att gå till dem på en månad" på grund av sin ilska över dem. En del av hans fruar var anledningen till att han tog det beslutet, därför deserterade han dem i en månad. Se Koranen 66:4.

* Sahih Bukhari, vol 7, den arabisk-engelska versionen, hadith 119

Återberättad av Ibn Abbas:

Under hela året hade jag lust att fråga Umar bin al-Khattab angående förklaringen till versen (i Surat al-Tahrim). Umar gick åt sidan för att besvara naturens kallelse vid Arak träden. Jag väntade tills han var färdig och sedan gick jag med honom för att fråga honom. "O de troendes mästare! Vilka var de två av Profetens(S) fruar som stödde varandra mot honom?" Han sade: "Det var Hafsa och Aisha." Sedan tillade Umar: "En gång när jag tänkte på en specifik fråga sade min fru: "Jag rekommenderar att du gör si och så." Jag sade till henne: "Vad har du att göra med denna fråga? Varför lägger du näsan i det jag vill förverkliga?" Hon svarade: "Vad konstig du är, O son till al-Khattab! Du vill inte bli argumenterad medan din dotter Hafsa argumenterar med Guds Sändebud till den graden att han förblir arg en hel dag!" Umar tog då på sig sin ytterkläder med en gång och gick till Hafsa och sade till henne: "O dotter! Argumenterar du med Guds Sändebud så mycket att han förblir arg en hel dag?" Hafsa sade: "Vid Gud, vi argumenterar med honom." Umar sade då: "Du ska veta att jag varnar dig för Guds bestraffning och Guds Sändebuds ilska. O min dotter! Låt dig inte luras av den som är stolt över hennes skönhet på grund av Guds Sändebuds kärlek gentemot henne (Aisha)." Umar tillade: "En dag knackade min Ansari vän oväntat på min dörr och sade: "Öppna, öppna!" Jag sade: "Har Ghassans kung kommit?" Han svarade: "Nej, men något värre; Guds Sändebud har isolerat sig från sina fruar." Jag sade: "Låt Aishas och Hafsas näsor sättas i dammen (m.a.o förödmjukas)!"

* Sahih Bukhari vol 6, den arabisk-engelska versionen, hadith 435

I den ovannämnda traditionen svär Hafsa vid Guds Namn om att hon argumenterar med Guds Sändebud och gör honom arg under en hel dag! Är detta ett tecken på renhet och rättfärdighet? Enligt Koranen (den sista delen av vers 33:33) är perfekt renhet och syndfrihet Ahl al-Baits karaktär. Den ovannämnda versen i Koranen såväl som de ovannämnda traditionerna i Sahih Bukhari visar att några av hans fruar inte var rättfärdiga och rena, annars skulle Gud inte ha hotat dem med skilsmässa i Koranen. Detta är huvudanledningen till varför vi föredrar referensen från Sahih Muslim på auktoritet av Zaid ibn Arqam där han svär vid Gud att Profetens fruar inte är bland Ahl al-Bait eftersom de kan skiljas och bytas mot kvinnor bättre än de (Den Heliga Koranen 66:5).

En annan i ögonfallande tradition från Sahih Bukhari är följande:

Abdullah återberättar:

Profeten(S) ställde sig upp och höll en predikan och pekade mot Aishas hus och sade: "Fitna (problem/splittring) är här" och han sa det tre gånger och därifrån kommer Satan ut."

* Sahih Bukhari, vol 4, den arabisk-engelska versionen, hadith 336

Alla dessa traditioner ger oss ännu fler anledningen till att inte inkludera Profetens(S) fruar i Ahl al-Bait som är fläckfria och syndfria baserad på Profetens(S) vittnesmål:

Ibn Abbas återberättar att:

Guds Sändebud reciterade: "Gud vill befria er, O Hushållets folk, från all [jordisk] smuts och rena er med den perfekta renheten [Den Heliga Koranen, den sista meningen i versen 33:33] och Guds Sändebud sade: "Således är jag och min Ahl al-Bait renade från synder."

Sunni referenser:
* al-Durr al-Manthoor av Jalaluddin al-Suyuti, vol 5, sid 605-606, 198 under kommentaren till vers 33:33 i Koranen
* Dala'il al-Nabawiyyah av al-Bayhaqi

Var god och notera ordet "således" i den ovannämnda traditionen. Det betyder att Profeten(S) själv drar slutsatsen att versen betyder att Ahl al-Bait är syndfria.

I hans tolkningar citerar Ibn Jarir Tabari från Qatadah som tolkade den heliga versen (Ayat at-Tathir) att medlemmarna i den Heliga Profetens(S) hushåll är de som Gud den Allsmäktige har renat från varje synd och skänkt sina välsignelser över dem. Han skriver också i förklaringen till versen:

"Detta och inget annat är vad Gud ville ta bort varje form av dålighet och oanständighet från medlemmarna i Profetens(S) hushåll och för att hålla de rena från varje nedsmutsning och synd!"

Sunni referens:

* Tafsir al-Tabari, vol 22, sid 5 under kommentaren till vers 33:33

Således för versen (Ayat al-Tathir) och traditionen om manteln (Hadith al-Kisa) med sig en speciell åtskillnad och ära till den heliga familjen som är: att vara fri från varje form av fel och orenhet, att vara ofelbar och hållas renad av Gud och fri från varje form av synd. De är därför berättigade till absolut lydnad från muslimska ummah inte bara som en logisk slutsats men också som förverkligandet av varje intention och den yttersta begäran hos Islams Profet(S) i utpekandet av dem och i att särskilja dem från resten av den muslimska ummah.

Som vi diskuterat tidigare i den speciella betydelsen av att Profeten(S) belyste i den tidigare traditionen så inkluderar Ahl al-Bait inte alla som kommer från hans blod. Endast dem bland de som är rena och syndfria (Koranen 33:33) är Ahl al-Bait. Dessa är en väldigt utvalda individ bland hans ättlingar.