Vilka är Ahl al-Bait(A)? Del 3Mubahala incidenten

Här skulle vi vilja presentera ännu ett bevis från Sahih Muslim och Sahih al-Tirmidhi angående varför Profetens(S) fruar inte är inkluderade i Ahl al-Bait och som också är ännu en anledning till Alis(A) överlägsenhet för ledarskap efter Profeten(S).

Följande händelse brukar nämnas som "Mubahala" (vilket betyder förbannelse, eller att åberopa Guds förbannelse över lögnaren), vilket tog plats mellan 9:e och 10:e året av Hijrah. Under det året kom en delegation bestående av 14 kristna präster från Najran för att träffa Profeten(S). När de träffade honom så frågade de honom vad hans åsikt var angående Jesus(A). Guds Sändebud(A) sade: "Vila idag och ni kommer få era svar efteråt." Nästa dag uppenbarades 3 verser i Koranen (3:59-61) angående Jesus. När de kristna inte accepterade Guds ord så reciterade Profeten(S) den sista av de tre uppenbarade verserna:

"Om någon vill tvista med dig om detta, sedan du tagit emot den kunskap som har kommit dig till del, säg då: "Låt oss kalla våra söner och era söner, våra kvinnor och era kvinnor, oss själva och er själva och låt oss ödmjukt be Gud att Han avkunnar Sin dom, och låt oss nedkalla Guds fördömelse över alla som ljuger." [Den Heliga Koranen 3:61]

På detta sätt utmanade Profeten(S) de kristna. Nästa dag kom de kristna prästerna på ena sidan av fältet. Och på andra sidan kom Profeten(S) ut med sitt hus, han bar på Hossein i sin arm och Hassan gick bredvid honom och höll honom i andra handen. Bakom honom var Fatimah al-Zahra och bakom henne gick Ali, frid vara över dem alla. När de kristna såg de fem rena själarna och hur beslutsam Profeten(S) var på det han förkunnade att han satte de som var närmast honom i risk så blev de kristna vettskrämda och avstod från den föreslagna förbannelsen (Mubahala) och därefter ingick de ett avtal med Profeten(S).

al-Suyuti som var en stor sunni lärd skrev:

I den ovannämnda versen (3:61) så sade Jabir Ibn Abdillah al-Ansari (Profetens stora kompanjon) att ordet "söner" hänvisade till Hassan och Hossein och ordet "kvinnor" hänvisade till Fatima och ordet "oss själva" hänvisade till Profeten och Ali. Således är Ali hänvisad som "jag" hos Profeten (Nafs).

Referens: al-Durr al-Manthoor av al-Hafidh Jalaluddin al-Suyuti, vol 2, sid 38 Och eftersom det är otillåtet att försöka bli överlägsen Profeten så är det samtidigt otillåtet att ersätta Ali (som är "jag" hos Profeten i enlighet med Guds ord). Vem som än förmodas ersätta Ali försöker i själva verket ersätta Profeten! Detta är ännu ett koraniskt bevis för att Imam Ali rätt till omedelbar efterträdande av Profeten(S). Muslim och al-Tirmidhi bekräftar både den ovannämnda incidenten och har återberättat följande autentiska samling av traditioner:

Återberättad av Sa'd Ibn Abi Waqqas:

"...Och när versen 3:61 uppenbarades, så kallade Profeten(S) på Ali, Fatimah, Hassan och Hossein. Sedan sade Profeten(S): "O Herre! Dessa är mina familjemedlemmar (Ahli)."

Sunni referens:
* Sahih Muslim, kapitlet om kompanjonernas dygder, sektionen om Alis dygder, 1980 upplagan publicerad i Saudi Arabien, arabiska versionen, vol 4, sid 1871, i slutet av traditions nummer 32.
* Sahih al-Tirmidhi, vol 5, sid 654* al-Mustadrak av al-Hakim, vol 3, sid 150 som sade att denna tradition är autentisk baserad på de kriterier som de två sheikherna (Bukhari och Muslim) ställer.
* Dhakha'ir al-Uqba av Muhibbuddin al-Tabari, sid 25

Poängen här är att Profeten(S) tog inte med sig någon av sina fruar till fältet för "Mubahala" och enligt ovannämnda tradition så använde han ordet "Ahl" (familj) endast för de ovannämnda individerna (m.a.o. Imam Ali, Fatimah, Hassan och Hossein).

Notera att i versen 3:61 i Koranen så använder plural "kvinnor" genom att säga "Låt oss hämta våra kvinnor", men Profeten(S) tog endast med sig sin dotter Fatimah(A). Om det fanns mer än en kvinna i Ahl al-Bait, så krävdes det av Profeten(S) att ta med dem men eftersom det inte fanns någon annan kvinna i Ahl al-Bait, så tog han endast med sig Fatimah(A). Återigen nämnde Profeten(S) i den händelsen specifikt vem Ahl al-Bait var och nämnde dem en efter en och Muslim, al-Tirmidhi, al-Hakim och många andra sunni lärda återberättade detta och alla bekräftade dess autencitet. Det finns inga rapporter om hans fruar i någon av dessa berättelser.

Vissa sunni lärda har berättat att på konsultations dagen för att utse en ledare efter Umars död, så argumenterade Imam Ali(A) med de andra medlemmarna i rådet och påminde om sin rätt till kalifatet och en av hans anledningar var Mubahala:

På konsultationens dag argumenterade Ali med medlemmarna i rådet och sade: "Jag befaller er i Guds Namn, finns det någon bland er som är närmare i sin relation till Guds Sändebud(A) än mig? Finns det någon annan man som Profeten(S) utsåg som "sig själv" (nafs) och han gjorde hans barn som "era barn" och hans dotter "som era kvinnor?" De svarade: "Nej, vid Gud!"

Sunni referens:

al-Sawa'iq al-Muhriqah av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, sektion 1, sid 239.

Följande har också återberättats:

Profeten(S) sade: "Sannerligen har Gud, som Makt och Majestät tillhör, placerat varje profets ättlingari hans ryggrad (Sulb) och Han är Exalterad, har placerat mina ättlingar i ryggraden hos Ali ibn Abi Talib."

Sunni referens:


* al-Sawa'iq al-Muhriqah av Ibn Hajar al-Haythami, kap 11, sektion 1, sid 239.

Följande har också återberättats:

Guds Sändebud(S) sade: "Jag och Ali är från samma träd och resten av människorna är av olika träd."

Sunni referens:
* al-Sawai'q al-Muhriqah av Ibn Hajar al-Haythami, kap 9, sektion 2, sid 190
* Tarikh al-Khulafaa av Jalaluddin al-Suyuti, sid 171

I en annan sunni kommentar till Koranen så har följande återberättats från Abdullah Ibn Umar:

Guds Sändebud(S) sade: "Hade det funnits någon i hela världen som var bättre än Ali, Fatimah, Hassan och Hossein så hade Gud beodrat mig att ta med de till Mubahala. Men eftersom de var överlägsna i värdighet och respekt i jämförelse med alla andra människor så begränsade Gud sitt val till de för Mubahala."

Sunni referens:
* Tafsir al-Baidhawi under kommentaren till vers 3:61

För att sammanfatta så var Mubahala händelsen mellan Profeten(S) och de kristna viktig i många avseenden, och bland dessa är:


1) Det bevisade sig vara en läxa för alla kristna i Arabiska halvön som inte längre vågade utmana den Heliga Profeten(S).
2) Inbjudan till "Mubahala" dirigerades från Gud och det var i enlighet med Hans befallning som den Heliga Profeten och Ahl al-Bait gick ut på fältet i Mubahala. Detta visar hur frågor som har med profetskap och Islam bestäms genom Guds vilja; och ingen utrymme för folkets (Ummah) inblandning tilläts. (Så borde man se på frågan om Imam Alis(A) efterträdande till Profeten(S)).
3) Imam Ali, Fatimah Zahra, Imam Hassan och Imam Hossein var oersättliga i den Heliga Profetens(S) föreskrifter och det var något man inte längre kunde tvista om.
4) Trots deras barndom så tjänade Hassan och Hossein som två aktiva parter med den Heliga Profeten(S) i Mubahala fältet. Detta förtydligar att åldern inte är ett kriterium för storheten i dessa ofelbara själar.
5) Den Heliga Profetens(S) val av dessa individer upphöjer deras status inför andra.
6) Traditionerna från Profeten(S) angående denna händelse indikerar klart och tydligt för oss vilka Ahl al-Bait är.
7) Imam Ali(A) har nämnts som "jag" hos Profeten(S) i enlighet med Guds uppenbarelse och således är överlägsen alla andra i frågor som har med att efterträda Profeten(S).
Är det bara blodsband?

Följande har återberättats:
Guds Sändebud(S) sade: "Varje relation kommer att upphöra på Domens Dag förutom min relation. Och identifikationen (roten) för varje person är hans fader, förutom Fatimahs ättlingar, eftersom jag är deras fader och deras rot (identifikation)."

Sunni referens:
* al-Sawa'iq al-Muhriqah av Ibn Hajar al-Haythami, kap 11, sektion 1, sid 239 Ovannämnda tradition bevisar att blodsband är ett litet värde i Islam och det kommer snart att försvinna på Domedagen. Men det som gör relationen mellan Profeten(S) och hans Ahl al-Bait olikt andras är kvalifikationer och den andliga renheten som dessa har vid sidan av deras rena gen (som också är nödvändigt).

Det är värt att nämna att Fatimah var det enda barnet bland Profetens(S) barn som överlevde och lämnade ättlingar. Profetens(S) andra barn dog i tidig ålder och de lämnade ingenting efter sig. De otrogna i Hijaz (Arabien) brukade håna Profeten(S) genom att säga att han inte hade någon son som kunde ärva honom. Av den anledningen uppenbarade Gud Surah al-Kawthar:

"VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd! Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd]." [Den Heliga Koranen kapitel 108]

I det ovannämnda kapitlet så refererar Gud till Fatimah Zahra som överflöd som för med sig helgade ättlingar till Profeten(S). Med ättlingar menar vi inte alla de vars stamfader är Profeten(S). Vi menar de av hans ättlingar som Gud har renat och både historien samt hadith kan inte räkna till mer än 14 personer av dem (inkluderat Profeten). Här följer en kommentar till den surah av Yusuf Ali (en översättare av Koranen):

Abu Jahl och hans otrogna förbundsmedlemmar gav utlopp för deras personliga hat och bitterhet mot den Heliga Profeten(S) genom att håna honom för att han förlorat två nyfödda söner som han fått med Khadijah, men vart var dessa bittra baktalare några år efteråt, när det gudomliga Ljuset sken ännu mer briljant än förr?

Fatimah fick stora skador och blev martyr som 18-åring, bara 6 månader efter att Profeten(S) hade gått bort. Hon lämnade efter sig två söner: Hassan och Hossein. Efter att Imam Ali(A) blev martyr så gick makten till Imam Hassan(A). Men Mu’awiyah, den olojala guvernören i Syrien fortsatte sina aggressioner genom att förebereda en annan attack (efter Siffin kriget) och under tiden köpte han de viktigaste personerna i Imam Hassans(A) armé genom mutor och pengar, och genom att korrumpera hans armé, så lyckades han slutligen genomföra en fullständig och fredlig militärkupp för att ta över makten. Kort efter det förgiftades Imam Hassan(A).

Det andra och sista barnbarnet (son) till Profeten(S) var Imam Hossein(A), som slaktades tillsammans med sin familj (förutom en av hans söner), anhöriga och kompanjoner i Karbalas öken av armén tillhörande Yazid, denna korrupta och fyllo till son som Mu’awiyah hade gett makten. Den katastrofen ägde rum endast 50 år efter att Profeten(S) hade gått bort!

Det ovannämnda är bara en väldigt kort del av de hemskheter som Ahl al-Bait gick genom, trots att Koranen och Profeten(S) beordrade oss att älskade dem och lyda dem vid sidan av Guds Bok.