Vilka är Ahl al-Bait(A)? Del 2I den föregående delen så citerade vi tre autentiska versioner av "Mantelns tradition" (Hadith al-Kisa) från Sahih Muslim, Sahih al-Tirmidhi och Mustadrak al-Hakim. I dessa traditioner vittnade tre av Profetens(S) fruar att Profeten(S) specificerade att medlemmarna i hans Hushåll (under hans livsstid) var begränsad till hans dotter Fatimah(A), hennes make Ali(A) och deras två söner: Hassan(A) och Hossein(A). Dessutom enligt de citerade traditionerna så uppenbarades reningsversen i Koranen (sista meningen i vers 33:33) för deras dygder och inte för Profetens(S) fruar. Låt oss nu se vad Guds Sändebud(S) brukade göra i en tid framöver efter uppenbarelsen av denna vers.

Profetens(S) beteende efter uppenbarelsen av reningsversen

Det har rapporterats att efter uppenbarelsen av reningsversen i Koranen (Ayat at-Tathir) så brukade Profeten(S) recitera denna vers vid Fatimahs(A) hus inför varje bön då människorna samlades för att be med Profeten(S). Han fortsatte med detta i flera månader för att visa människorna vilka Ahl al-Bait va. Anas Ibn Malik återberättar följande: "Guds Sändebud(S) brukade från att versen "Gud vill sannerligen..." (sista delen i vers 33:33) och sex månader framåt att stå vid Fatimahs hus och säga: "Dags för bön O Ahl al-Bait; Utan tvivel! Gud ville ta bort all smuts från er och göra er rena och fläckfria."

Sunni referens:
* Sahih al-Tirmidhi, vol 12, sid 85
* Musnad Ahmad Ibn Hanbal, vol 3, sid 258,
* Mustadrak av al-Hakim, vol 3, sid 158 som skrev att denna tradition är autentisk i enlighet med kriterierna som Muslim och Bukhari satt.
* Tafsir al-Durr al-Manthoor av al-Suyuti, vol 5, sid 197, 199
* Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, vol 22, sid 5, 6 (han nämner sju månader)
* Tafsir Ibn Kathir, vol 3, sid 483
* Musnad av al-Tiyalasi, vol 8, sid 274
* Usdul Ghabah av Ibn al-Athir, vol 5, sid 146

Abu al-Hamra återberättar följande:

"Guds Sändebud(S) fortsatte att i åtta månader i Medina komma till Alis hus vid varje morgonbön, sätta sina två händer på både sidor av dörren och utropa: "Assalat! Assalat! (Bön, Bön). Sannerligen ville Gud ta bort all orenhet från er, O medlemmar av Mohammads hushåll och göra er rena och fläckfria."

Sunni referenser:
* Tafsir al-Durr al-Manthoor av al-Suyuti, vol 5, sid 198-199
* Tafsir Ib Jarir al-Tabari, vol 22, sid 6
* Tafsir Ibn Kathir, vol 3, sid 483
* Dhakha'ir al-Uqba av Muhibbuddin al-Tabari, sid 24 på auktoritet av Anas Ibn Malik
* Isti'ab av Ibn Abd al-Barr, vol 5, sid 637
* Usdul Ghabah av Ibn al-Athir, vol 5, sid 146
* Majma' al-Zawa'id av al-Haythami, vol 9, sid 121, 168
* Mushkil al-Athar av al-Tahawi, sid 338

Dessutom rapporterar Ibn Abbas(ra):

"Vi såg Guds Sändebud(S) i nio månader komma till Alis dörr vid varje bön och säga: "Assalamu Alaykum Wa Rahmatullah Ahl al-Bait (Må Guds frid och barmhärtighet vara över er, O hushållets medlemmar). Sannerligen vill Gud hålla all ondska ifrån er O hushållets medlemar och rena er med den bästa renheten. Han gjorde detta sju gånger per dag."

Sunni referens:
* al-Durr al-Manthoor av al-Hafidh al-Suyuti, vol 5, sid 198 I Majma' al-Zawa'id och Suyutis tolkningar så har man citerat Abu Said Khudir med variationer i följande ord: "I 40 dagar kom den Heliga Profeten(S) till Fatimah Zahras hus varje morgon och säga: "Frid vara över O Hushållets folk! Tiden för bönen har kommit. Och därefter brukade han recitera följande vers: "Gud vill sannerligen..." Och sedan säga: "Jag är i krigstillstånd med den som strider mot er och jag är i fredstillstånd med den som är i fred mer er."
Sunni referens:

* Tafsir al-Durr al-Manthoor av al-Hafidh al-Suyuti, vol 5, sid 199* Majma' al-Zawa'id av al-Haythami, vol 9, sid 121, 168 Han repeterade detta öppet inför varje bön för att demonstrera betydelsen verbalt av denna vers såväl som praktiskt och han förklarade det för sina efterföljare i enlighet med den heliga versen:

"Och för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem [av vägledning och visdom]; kanske skall de väckas till eftertanke." [Den Heliga Koranen 16:44]

Detta koncept blev välkänt bland människorna och även den Heliga Profetens(S) kompanjoner brukade argumentera angående dess grund o den heliga Profetens(S) familjs vägnar:

De som använde renhetsversen för att bevisa den heliga familjens dygder

1. Imam Hassan(A)

al-Hakim (i hans al-Mustadrak) i samband med uppnåendet av Imam Hassan och al-Haythami (i samband med den heliga familjens har rapporterat att Imam Hassan(A) talade till människorna efter hans fader Imam Ali ibn Abi Talibs(A) martyrskap och sade följande: "O Människor! Den som känner mig, känner mig och den som inte känner mig bör veta att jag är al-Hassan ibn Ali; Jag är son till den Heliga Profeten och hans efterträdare (wasi). Jag är son till den som bjöd in människorna till Gud och varnade de för tortyren av Hans Helvete. Jag är son till den lysande Lampan. Jag tillhör den familjen som Gabriel brukade stiga ner till och stiga upp därifrån till himlarna. Jag tillhör den familjen som Gud har tagit bort all jordisk smuts ifrån och renat.

Sunni referens:
* al-Mustadrak av al-Hakim, vol 3, sid. 172* Majma' al-Zawa'id av al-Haytthami, vol 9, sid 172 Det har berättats i Majma' al-Zawa'id och Tafsir ibn Kathir att: Efter hans fars martyrskap när Imam Hassan(A) erhöll kalifatet, så attackerades han en dag av en man som stack honom med ett svärd i hans lår när han satt och bad. Han blev sängliggande i några månader. När han återhämtat sig så sade han följande i ett tal: "O Iraks folk! Frukta Gud! Vi är era ledare och era gäster och tillhör den familjen som Gud den Allsmäktige har sagt följande om: "Gud vill sannerligen..." Imam Hassan(A) uppehöll sig så länge vid detta att de som var närvarande i moskén började gråta."

Sunni referens:
* Majma' al-Zawa'id av al-Haythami, vol 9, sid 172* Tafsir ibn Kathir, vol 3, sid 486.* Denna tradition har också citerats i al-Tabarani och andra hadithböcker.

Umm al-Momenin, Umm Salama(ra)

I Mushkil al-Athar, har al-Tahawi citerat Umrah al-Hamdaniyyah som sade: "Jag gick till Umm Salama och hälsade på henne. Hon frågade: "Vem är du?" Jag svarade: "Jag är Umrah Hamdaniyyah". Umrah säger "Jag sade, O de troendes moder! Säg något om den man som dödades bland oss idag. En grupp av människorna älskar honom och annan grupp är fientliga mot honom." (Han menade Imam Ali ibn Abi Talib).

Umm Salama sade: "Älskar du honom eller är du fientlig mot honom?" Jag svarade: "Jag varken älskar honom eller är fientlig mot honom." (Här är återberättelsen bristfällig och den fortsätter så här sedan:) Umm Salama började berätta om uppenbarelsen av Ayat al-Tathir och sade angående den: Gud uppenbarade den versen (Gud vill sannerligen..). Och då fanns ingen annan i rummet förutom Gabriel, den Heliga Profeten, Ali, Fatimah, Hassan och Hossein.

Jag sade: "O Guds Profet! Är jag också en av medlemmarna av hushållet?" Han svarade: "Gud kommer att belöna dig och kompensera dig." Jag önskar att han hade sagt "Ja" och jag hade värdesätt ett sådant svar mer än något annat i världen."

Sunni referens:
* Mushkil al-Athar av al-Tahawi, vol 1, sid 336. Ahmad i sin Musnad, Tabari i sin samling och al-Tahawi i Mushkil al-Athar har citerat Shahr ibn Haushab som har sagt: "När nyheten om Hosseins martyrskap nådde Medina så hörde jag Umm Salama, den Heliga Profetens fru, säga: "De har dödat Hossein. Jag såg själv när den Heliga Profeten täckte dem med sin Khaibari mantel och sade: "O Gud! Dessa är medlemmarna i min familj! Ta bort all orenhet från dem och bibehåll de rena och ofläckade!"

Sunni referens:
* Musnad av Ahmad Ibn Hanbal, vol 6, sid 298.* Tafsir al-Kabir av Ibn Jarir al-Tabari, vol 22, sid 6* Mushkil al-Athar av al-Tahawi, vol 1, sid 335.

Ibn Abbas(ra)

Ahmad, al-Nisa'i, Muhibbuddin och al-Haythami har rapporterat (orden är från Ahmads musnad) följande: Amr Ibn Maimoon sade: "Jag var med Ibn Abbas när nio personer kom till honom och sade: "Ibn Abbas! Antingen kommer du ut med oss eller ordnar så vi kan prata enskilt. Han sade:

"Jag kommer ut med er." Under de dagarna hade Ibn Abbas kvar sin syn och han kunde se. De pratade och jag har ingen aning om vad de pratade om. Efter en stund återvände Ibn Abbas till oss. Han skakade av sina kläder och sade: "Ve vara över dem! De pratar om mannen som åtnjuter tio förträffligheter. (Senare i traditionen berättar Ibn Abbas om Imamens dygder och sedan säger han:) "Den Heliga Profeten spred sin mantel över Ali, Hassan och Hossein och sade: O medlemmar i Profetens hushåll! Gud vill hålla er rena från all sort av orenhet och fläckar och rena er med den bästa renheten."

Sunni referens:
* Musnad av Ahmad Ibn Hanbal, vol 1, sid 331 (första upplagan).
* al-Riyadh al-Nadhirah av Muhibbuddin al-Tabari, vol 2, sid 269.* Majma' al-Zawa'id av al-Haythami, vol 9, sid 119

Sa'd Ibn Abi Waqqas

I al-Khasa'is, har al-Nisa'i citerat Amir Ibn Sa'd Ibn Abi Waqqas som säger: "Muawiyah sade till Sa'd Ibn Abi Waqqas, "Varför avstår du från att skymfa Abu Turab?" Sa'd sade: "Jag skymfar inte Ali för tre attribut som han har och som jag hörde från den Heliga Profeten. Om bara jag hade en av dem så skulle jag uppskatta det mer än allt annat i världen. Jag hörde från den Heliga Profeten att när han lämnade Imam Ali som hans representant i Medina och gick till stridsfältet, sade Ali: "Lämnar du mig med kvinnorna och barnen i Medina?" Den Heliga Profeten svarade:
"Tycker du inte om att din position med mig är som den Aron (Harun) hade med Moses.

Du åtnjuter samma position i detta avseende som Aron åtnjöt med Moses." På den ödesdigra Khaibardagen hörde jag också den Heliga Profeten säga: "Imorgon skall jag ge flaggan (arméns) till en som älskar Gud och Hans Profet och Gud och Hans Profet älskar också honom."

Vi hoppades alla att vi skulle hedras och väljas ut för denna deklaration och önskade att vi skulle få flaggan. Under tiden sade den Heliga Profeten: "För Ali till mig." Ali kom i ett sådant tillstånd att han hade problem med ögonen. Den Heliga Profeten tog lite av sitt saliv och satte det på Alis ögon och gav honom flaggan. Och när Ayat al-Tathir uppenbarades så kallade den Heliga Profeten på Ali, Fatimah, Hassan och Hossein till sin närhet och sade: "O Gud! Dessa är medlemmarna i min hushåll."

Sunni referens:

* al-Khasa'is av al-Nisa'i, sid 4* En liknande återberättelse finns i Sahih Muslim, engelska versionen, kapitel CMXCVI, (Alis dygder, sid 1284, Traditionsnr 5916 Också al-Tabari, Ibn Kathir, al-Hakim och al-Tahawi har citerat följande från Sa'd Ibn Abi Waqqas: Vid tiden för uppenbarelsen av versen så kallade den Heliga Profeten på Ali tillsammans med sina två sööner och Fatimah och han tog de under sin mantel och sade: "O Herre! Dessa är mina famijemedlemmar."

Sunni referens:
* Tafsir al-Kabir av Ibn Jarir al-Tabari, vol 22, sid 7
* Tafsir Ibn Kathir, vol 3, sid 485* al-Mustadrak av al-Hakim, vol 3, sid 147
* Mushkil al-Athar av al-Tahawi, vol 1, sid 336; vol 2, sid 33
* al-Tabaris historia, den arabiska versionen, vol 5, sid 31.

Abu Sa'id al-Khudri

Det återberättas att: Abu Sa'id al-Khudri sade: "Jag hörde Guds Sändebud säga: "Denna vers har uppenbarats om fem individer: Mig själv, Ali, Hassan, Hossein och Fatimah."

Sunni referens:
* Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, vol 22, sid 5, under versen 33:33
* Dhakha'ir al-Uqba, Muhibbuddin al-Tabari, sid 24
* al-Sawa'iq al-Muhriqah av Ibn Hajar, Kap. 11, sektion 1, sid 221
* Majma' al-Zawa'id av al-Haythami

Wathilah Ibn Asqa'

al-Tabari medan han kommenterar vers 33:33, Ahmad ibn Hanbal, al-Hakim som anser att traditionen är autentisk enligt de kriterier som Muslim och Bukhari har, också Bayhaqi, al-Tahawi och Haythami citerar Abu Ammar som har sagt (orden är från al-Tabari): Jag satt med Wathilah Ibn Asqa' när en diskussion ägde rum om Ali och människorna skymfade honom. När de som var närvarande reste sig för att gå sade han till mig: "Sitt kvar så att jag kan prata med dig om mannen som de har skymfat. Jag var med den Heliga Profeten när Ali, Fatimah, Hassan och Hossein kom till honom och den Heliga Profeten spred sin mantel över dem och sade: "O Gud! Dessa är mina familjemedlemmar. Ta bort varje form av orenhet från dem och håll de rena och fläckfria."

Sunni referens:
* Tafsir al-Kabir av Ibn Jarir al-Tabari, vol 22, sid 6
* al-Mustadrak av al-Hakim, vol 2, sid 416; vol 3, sid 417
* Musnad av Ahmad ibn Hanbal, vol 6, sid 107
* Majma' al-Zawa'id av al-Haythami, vol 9, sid 167
* Mushkil al-Athar av al-Tahawi, vol 1, sid 346
* Sunan av al-Bayhaqi, vol 2, sid 152 Ibn al-Athir citerar också Shaddad ibn Abdullah som sade: Jag hörde från Wathilah Ibn Aqsa' att när man kom med Imam Hosseins huvud så skymfade en av syrierna Imam Hossein och hans far så ställde sig Wathilah upp och sade: "Jag svär vid Gud att sedan jag hörde den Heliga Profeten säga om dem: "O medlemmar av Profetens familj! Gud vill hålla all orenhet från er och rena er med den bästa renheten" så har jag alltid älskat Ali, Fatimah, Hassan och Hossein (frid vara över dem)."

Sunni referens:
* Usdul Ghabah av Ibn al-Athir, vol 2, sid 20

Ali ibn Hossein, Zain al-Abedin(A)

Medan al-Tabari. Ibn Kathir och al-Suyuti kommenterar vers 33:33 så har de skrivit följande i deras samlingar: Ali ibn Hossein sade till en syrier: "Har du läst denna vers från Surah al-Ahzab "Gud vill befria er, O Hushållets folk, från all [jordisk] smuts och rena er med den perfekta renheten." (Koranen 33:33)?" Syriern sade: "Gäller den här versen er?" Imamen svarade: "Ja, den gäller oss."

Sunni referens:
* Tafsir al-Kabir av Ibn Jarir al-Tabari, vol 22, sid 7
* Tafsir Ibn Kathir, vol 3, sid 486
* Tafsir al-Durr al-Manthoor av al-Hafidh al-Suyuti, vol 5, sid 199 al-Kharazmi har citerat denna återberättelse i sin Maqtal: När man efter Imam Hosseins martyrskap förde med sig Profetens barnbarn, Imam Zain al-Abedin och andra fångar från den Heliga Profetens hushåll till Damaskus och fängslade dem där i ett fängelse som låg i närheten av vägen till den stora moskén i Damaskus så kom en gammal man till dem och sade: "Prisad vare Gud som dödade er och förintade er och undsatte människorna från era män och försåg den troendes mästare (Yazid) med auktoritet över er."

Ali ibn Hossein sade: "O gamling! Har du läst den Heliga Koranen?" Han svarade: "Ja." Då sade Imamen: "Har du läst versen: Mohammad! Säg, Jag frågar er inte om någon belöning för min predikan förutom kärlek till mina släktingar?" Den gamla mannen sade: "Ja, jag har läst den."

Imamen sade: "Har du läst versen: "Så ge av er del till släktingarna, de behövande och vandringsmannen (2:215)" och versen: "Femtedelen av det byte som ni tar i krig - det måste ni veta - tillhör Gud och Sändebudet och [hans] närmaste och de faderlösa och de behövande och vandringsmannen. [Lyd detta bud] om ni tror på Gud och på vad Vi har uppenbarat för Vår tjänare.."(8:41)?? Den gamla mannen svarade: "Ja, jag har läst dem." Imamen svarade: "Jag svär vid Gud att ordet "närmaste" hänvisar till oss och att dessa verser har uppenbarats om oss. (Imamen tillade): Och har du också läst den här versen i den Heliga Koranen där Gud säger: "Gud vill befria er, O Hushållets folk, (33:33)"? Den gamla mannen svarade: "Ja, jag har läst dem." Imamen sade: "Vad som menas med Profetens Hushåll! Det är vi som Gud har speciellt associerat med versen Tathir (renhetsversen)."

Den gamla mannen sade: "Jag frågar dig vid Gud! Tillhör du samma familj?" Imamen svarade: "Jag svär vid min morfar Guds Profet att vi är samma människor." Den gamla mannen var chockad och uttryckte sin ånger över vad han hade sagt. Sedan reste han sina händer till skyn och sade: "O Gud! Jag ber om förlåtelse för vad jag har sagt och ta bort fientligheten från denna familj och hata fienderna till Mohammads ättlingar." Sunni referens: Maqtal al-Hossein av al-Khateeb al-Kharazmi