Vilka är Ahl al-Bait(A)? Del 1


Introduktion

Enligt de mest autentiska traditionerna i samlingarna hos både sunni och shia så är Ahl al-Bait (Hushållets folk) en av dem mest dyrbara islamiska symbolerna efter att Profeten(S) gick bort. Det finns flertalet traditioner hos både rättsskolor om hur Profeten(S) påminde oss om att hålla oss till de två värdefulla tingen (al-thaqalayn), nämligen Koranen och Ahl al-Bait, för att inte gå vilse efter honom. Guds Sändebud informerade oss också om att de två värdefulla tingen icke är skiljbara och de är med varandra till Domens Dag. Detta kräver av oss att vi för att förstå tolkningen av Koranen och Profetens(S) Sunnah bör vända oss till dem som är fästa vid det, nämligen Ahl al-Bait.

Att veta exakt vilka Ahl al-Bait är blir då en väldigt viktig fråga när man tar Profetens(S) hadith och många andra hadither i beaktning som säger entydigt att tillgivenhet för Ahl al-Bait är enda vägen för frälsning. Detta innebär klart att en som följer en felaktig uppsättning av Ahl al-Bait(!!) kommer att gå vilse.

Med tanke på att detta är väldigt viktigt så kommer det inte vara förvånande att shia skiljer sig från sunni på denna punkt. Faktum är att sunniterna inte har en röst som specificerar medlemmarna i Profetens(S) hushåll. De flesta sunniterna är av åsikten att Profetens(S) Ahl al-Bait är följande:

Fatimah Zahra(A) (Profetens dotter)
Imam Ali(A)
Imam Hassan(A)
Imam Hossein(A)
Profetens(S) fruar
Andra sunniter inkluderar alla ättlingar till Profeten(S) till listan! Vissa andra sunniter är väldigt generösa och inkluderar alla ättlingar från Abbas (Abbasiderna) såväl som Aqil och Jafars ättlingar (Imam Alis två bröder) till listan. Det bör också noteras att det har funnits ledande sunni ulema som inte har ansett att Profetens(S) fruar vara bland Ahl al-Bait. Detta råkar överensstämma med shia synen i denna fråga.

För Shia är Profetens(S) Ahl al-Bait bestående av endast följande personer:

Fatimah Zahra(A)
Imam Ali(A)
Imam Hassan(A)
Imam Hossein(A)
Imam Hosseins(A) nio ättlingar.

Och inkluderat Profeten(S) själv så blir de 14 individer. Självklart levde bara fem av de under Profetens(S) tid (inkluderat Profeten) och resten hade inte fötts än. Shia hävdar vidare att dessa 14 individer skyddas av Gud från varje form av fel och därför är värda att lydas vid sidan av Koranen (den andra värdefulla symbolen), och de är de enda människorna som har full kunskap om tolkningen av de Koraniska verserna.

I denna diskussion skulle vi vilja förklara varför Shia utesluter Profetens(S) fruar från Ahl al-Bait och vi kommer också kort att diskutera varför Ahl al-Bait är skyddade/ofelbara. (Mer detaljerad diskussion på deras ofelbarhet finns i kapitel 2). Vi baserar våra bevis på:

1. Koranen
2. Traditioner från de autentiska sunni samlingarna.
3. Historiska händelser.

Bevis från Koranen

Guds Heliga Bok nämner Ahl al-Bait och deras exceptionella dygd i följande vers som är kändd som ”Reningsversen” (Ayat al-tathir): ”Gud vill befria er, O Hushållets folk, från all [jordisk] smuts och rena er med den perfekta renheten.” [Den Heliga Koranen, den sista meningen i versen 33:33] Notera att ordet ”Rijs” i den ovannämnda versen har ”al” i början vilket gör ordet universalt. Således betyder ”al-Rijs” ”varje form av orenhet”. Också i slutet av versen säger Gud ”och rena er den med perfekta .” Ordet ”perfekt” kommer från markeringen av ”Tathiran”.

Detta är den enda platsen i Koranen som Gud använder markeringen av ”perfekta renheten”. Enligt versen ovan så uttrycker Gud Hans intentioner för att hålla Ahl al-Bait rena och ofelbara/syndfria och vad Gud vill kommer sannerligen att äga rum som Koranen vittnar om (se 16:40).

Visst kan en människa vara syndfri för han är inte tvingad att begå synder. Det är människans val att acceptera Guds instruktioner och få Hans hjälp för att undvika synder eller att bortse från Guds föreskrifter och begå synder. Gud är rådgivaren, uppmuntraren och varnaren.

En människa som är syndfri är fortfarande en människa, ingen tvekan om det. Vissa människor påstår att för att vara en människa så bör man ha vissa brister. Detta påstående har inga belägg. Sanningen är att människan kan begå misstag men han måste inte göra det. Det är Guds Nåd som attraherar Hans tjänare mot Honom, utan att tvinga dem på något sätt. Det är vårt val att följa denna attraktion och avstå från att begå misstag eller att vända oss bort och begå misstag. Hur som helst har Gud garanterat att visa den rätta vägen och förse ett rent liv för dem som söker det: ”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.”[Den Heliga Koranen 16:97] ”Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur [alla svårigheter]”[Den Heliga Koranen 65:2] Det är värt att notera att meningen i Koranen för vers 33:33 som är relaterad till Ahl al-Baits renhet har placerats i mitten av verserna som handlar om Profetens(S) fruar och detta är huvudorsaken till varför vissa sunniter inkluderar Profetens(S) fruar i Ahl al-Bait.

Hur som helst, meningen som är relaterad till Ahl al-Bait (som citerats ovan) urskiljer sig från meningarna innan och efter med en tydlig särprägel. Meningarna innan och efter använder endast feminin genus vilket tydligt visar att de riktar sig till Profetens(S) fruar. Däremot i motsats så använder de ovannämnda verserna endast maskulin genus vilket är en klar indikation på att Koranen ändrar individerna som den hänvisar till. Människor som är bekanta med Koranen till en viss grad vet att en sådan skarp ändring av tilltal inte är något konstigt och detta förekommer på flera platser i Koranen. Till exempel läser vi följande i Koranen: [Och till Josef:] "Låt nu detta vara glömt!" Och [vänd till hustrun, sade han]: "Be om förlåtelse för din synd, för du har begått ett allvarligt felsteg!"[Den Heliga Koranen 12:29]

I den ovannämnda versen ”O Aziz fru” har inte nämnts och det verkar som anförandet till Josef(A) fortsätter. Däremot visar övergången från att tilltala en maskulin genus till en feminin genus att den andra meningen tilltalar Aziz fru och inte Profeten Josef(A). Notera att båda meningarna är inom samma vers. Notera också den omedelbara ändringen från att tilltala Aziz fru till Josef(A) och sedan tillbaka igen till frun i verserna innan vers 29 och även inom den versen. I det arabiska språket så använder man sig av feminint genus när man tilltalar en grupp kvinnor.

Men om bara en man finns med i den gruppen så används maskulin genus istället. Således visar den ovannämnda meningen från Koranen tydligt att Gud hänvisar till en annan grupp än Profetens(S) fruar, eftersom Han använder maskulin genus och den gruppen innehåller några manliga medlemmar. Men vi kan inte med bara vers 33:33 komma fram till slutsatsen att Profetens(S) fruar inte är inkluderade i Ahl al-Bait. Detta påstående kan bevisas genom autentiska traditioner från sunniternas Sihah al-Sittah där Profeten(S) nämnde vilka Ahl al-Bait är; och också genom att jämföra specifikationerna för Ahl al-Bait som ges i versen från Koranen med uppträdandet hos några av Profetens(S) fruar som nämns i Sihah al-Sittah för att bevisa motsatsen. Men vad vi däremot kan förstå av bara versen är att Gud ändrar Sitt tilltal (vilket endast var till Profetens(S) fruar i början av versen) till en grupp som inkluderar manliga medlemmar och att det antingen inkluderar Profetens(S) fruar eller inte.

Autentiska traditioner

Det är intressant att både Sahih Muslim och Sahih al-Tirmidhi såväl som många andra bekräftar Shia synen som förklarats ovan. I Sahih Muslim så finns det ett kapitel som heter ”Kapitlet om kompanjonernas dygder”. I detta kapitel så finns det en sektion som heter ”Sektionen för Profeten och Ahl al-Baits dygder”. Det finns bara en tradition i denna sektion och denna tradition har ingen hänvisning till Profetens(S) fruar.

Traditionen är känd som ”Mantelns tradition” (Hadith al-Kisa) och den följer här nedan: Återberättad av Aisha:

En dag kommer Profeten(S) ut på eftermiddagen och hade på sig en svart mantel, sedan kom Hassan ibn Ali och Profeten(S) inhyste honom under manteln, sedan kom Hossein och han gick också under manteln, sedan kom Fatimah och Profeten(S) lät henne också hysas under manteln och slutligen kom Ali och Profeten(S) lät honom också inhysas under manteln. Sedan reciterade Profeten(S): ” ”Gud vill befria er, O Hushållets folk, från all [jordisk] smuts och rena er med den perfekta renheten (den sista meningen i versen 33:33).”

Sunni referens:

· Sahih Muslim, Kapitlet om kompanjonernas dygder, sektionen för Profeten(S) och Ahl al-Baits dygder, 1980 upplagan publicerad i
Saudi Arabien, den arabiska versionen, vol 4, sid. 1883, traditonsnr 61.

Man kan se att författaren av Sahih Muslim bekräftar följande:

1. Imam Ali, Fatimah, Hassan och Hossein är Ahl al-Bait.
2. Renhetsversen i Koranen (den sista meningen i versen 33:33) uppenbarades för de ovannämnda personernas dygder och inte för Profetens(S) fruar.

Muslim (författaren) placerade ingen annan tradition i den sektionen (sektionen för Ahl al-Baits dygder). Om författaren för Sahih Muslim ansåg att Profetens(S) fruar inkluderades i Ahl al-Bait, så hade han citerat en del traditioner om dem i denna sektion.

Det är intressant att se att Aisha, Profetens(S) fru, är den som återberättar den här traditionen och hon vittnar själv om att Ahl al-Bait är de ovannämnda individerna (m.a.o. Imam Ali, Fatimah, Hassan och Hossein – må Guds välsignelser vara över de alla). En annan version av ”Mantelns tradition” är skriven i Sahih al-Tirmidhi, vilket återberättas på auktoritet av Umar ibn Abi Salama, Umm Salamas son (en annan av Profetens(S) fruar), som går enligt följande: ”Versen ”Gud vill befria…(33:33)” uppenbarades för Profeten(S) när han var hemma hos Umm Salama. Och av den anledningen samlade Profeten(S) Fatimah, Hassan och Hossein och täckte de med manteln och han täckte också Ali som var bakom honom. Sedan sade Profeten(S): ”O Gud! Dessa är medlemmarna i mitt hushåll (Ahl al-Bait). Håll de borta från varje form av orenhet och rena dem med den perfekta renheten.” Umm Salama (Profetens(S) fru) frågade: ”Är jag också bland dem o Guds Sändebud?” Då svarade Profeten(S): ”Fortsätt att vara i din position och du går mot ett bra slut.”

Sunni referens:
· Sahih al-Tirmidhi, Vol 5, sid. 351, 663 Som vi ser så bekräftar Tirmidhi också att Imam Ali, Fatimah, Hassan och Hossein är Ahl al-Bait och renhetsversen i Koranen (sista meningen i vers 33:33) uppenbarades för de ovannämnda personernas dygder och inte för Profetens(S) fruar.

Det är också uppenbart från den ovannämnda autentiska traditionen att Profeten(S) själv uteslöt sina fruar från Ahl al-Bait. Om Umm Salama(ra) var bland Ahl al-Bait, så varför svarade inte Profeten(S) positivt på hennes fråga? Varför lät han inte henne också komma in under hans mantel? Varför talade Profeten(S) om för henne att fortsätta vara i sin position? Om Profeten(S) ansåg att Umm Salama var bland Ahl al-Bait, så hade han sannerligen tagit in henne under manteln och bett för hennes bästa renhet också. Det är också värt att notera att Profeten(S) inte sade: ”Dessa är bland medlemmarna i mitt hushåll”. Han sade snarare: ”Dessa är medlemmarna i mitt hushåll” eftersom det inte fanns någon av medlemmarna i Profetens(S) hushåll som var vid liv då. Notera också att Umm Salama(ra) som är Profetens(S) dygdiga fru är den som återberättar den här traditionen till sin son och ger honom vittnesmålet om vem Ahl al-Bait är. I traditionen av al-Hakim är skillnaden i slutet av traditionen: Umm Salama sade: ”O Guds Sändebud! Är jag inte bland medlemmarna av din familj?” Den Heliga Profeten(S) svarade: ”Du har en bra framtid men endast dessa är medlemmarna i min familj. O Herre! Medlemmarna i min familj är de som förtjänar mer!.

Sunni referens:
· al-Mustadrak av al-Hakim, vol 2, sid. 416 Hadithen återberättas också av al-Suyuti och Ibn al-Athir: Umm Salama sade till den Heliga Profeten(S): ”Är jag också en av dem?” Han svarade: ”Nej. Du har din egna speciella position och din framtid är bra.” Sunni referens:
· Usdul Ghabah av Ibn al-Athir, vol 2, sid. 289
· Tafsir al-Durr al-Manthoor av al-Suyuti, vol 5, sid. 198 Al-Tabari citerar också Umm Salama: ”Jag sade: ”O Guds Profet! Är inte jag också en av din Ahl al-Bait?” Jag svär vid den Allsmäktige att den Heliga Profeten(S) inte skänkte mig någon särprägel och han sade: ”Du har en bra framtid.” Sunni referens:
· Tafsir al-Tabari, vol 22, sid. 7 under kommentaren till vers 33:33 Vid sidan av Sahih Muslim och Sahih al-Tirmidhi som vi citerade Hadith al-Kisa från på auktoritet av både Aisha och Umm Salama så finner ni här nedan fler sunni källor för denna tradition som rapporterade både versionerna av traditionen:

3. Musnad Ahmad ibn Hanbal, vol 6, sid. 323, 292, 298; vol 1, sid. 330-331; vol 3, sid 252; vol 4, sid. 107 från Abu Sa’id al-Khudri

4. Fadha’il al-Sahaba av Ahmad ibn Hanbal, vol 2, sid. 578, tradition 978

5. al-Mustadrak av al-Hakim, vol 2, sid. 416 (två traditioner) från Ibn Abi Salama, vol 3, sid. 146-148 (fem traditioner), sid. 158, 172

6. al-Khasa’is av an-Nisa’i, sid 4, 8

7. al-Sunan av al-Bayhaqi återberättad av Aisha och Umm Salama

8. Tafsir al-Kabir av al-Bukhari (författaren till Sahih), vol 1, del 2, sid 69

9. Tafsir al-Kabir av Fakhr al-Razi, vol 2, sid 700 (Istanbul) från Aisha

10. Tafsir al-Durr al-Manthoor av al-Suyuti, vol 5, sid 198, 605 från Aisha och Umm Salama

11. Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, vol 22, sid 5-8 (från Aisha och Abu Sa’id al-Khudri), sid 6, 8 (från IBn Abi Salama) (10 traditioner).

12. Tafsir al-Qurtubi under kommentaren till versen 33:33 från Umm Salama

13. Tafsir Ibn Kathir, vol 3, sid 485 (kompletta versionen) från Aisha och Umar Ibn Abi Salam

14. Usdul Ghabah av Ibn al-Athir, vol 2, sid 12; vol 4, sid 79 återberättad av Ibn Abi Salama

15. Sawa'iq al-Muhriqah av Ibn Hajar al-Haythami, kap 11, sektion 1, sid 221 från Umm Salama

16. Tarikh av al-Khateeb Baghadi, vol 10 återberättad av Ibn Abi Salama

17. Tafsir al-Kashshaf av al-Zamakhshari vol 1, sid 193 återberättad av Aisha.

18. Mushkil al-Athar av al-Tahawi, vol 1, sid 332-336 (sju traditioner).

19. Dhakha'ir al-Uqba av Muhibb al-Tabari, sid 21-26 från Abu Sa'id Khudri.

20. Mahma' al-Zawa'id av al-Haythami, vol 9, sid 166 (av flera återberättare).

Och många fler...

Här är en annan autentisk version av Hadith al-Kisa som återberättas av Safiyya som var en annan av Profetens(S) fruar. Ja'far Ibn Abi Talib återberättar: När Guds Sändebud noterade att en välsignelse från Gud komma ner så sade han till Safiyya (en av hans fruar): "Kalla på! Kalla på!" Safiyya sade: "Vem ska jag kalla på, O Guds Sändebud?" Han sade: "Kalla på min Ahl al-Bait som är Ali, Fatimah, Hassan och Hossein." Så vi skickade efter dem och de kom till honom. Sedan spred Profeten(S) sin mantel över dem och reste sina händer (mot skyn) och sade: "O Gud! Dessa är min familj (Ale) så välsigna Muhammad och hans familj (ale)." Och Gud som Makt och Majestät tillhör uppenbarade: "Gud vill befria er, O Hushållets folk, från all [jordisk] smuts och rena er med den perfekta renheten ”Gud vill befria er, O Hushållets folk, från all [jordisk] smuts och rena er med den perfekta renheten (Koranen, den sista meningen i vers 33:33).”

Sunni referenser:
* al-Mustadrak av al-Hakim, kaptilet om "Att förstå kompanjonernas dygder", vol 3, sid 148. Författaren skrev sedan: "Denna tradition är autentisk (Sahih) baserad på kriterier hos de två sheikherna (Bukhari och Muslim). * Talkhis av al-Mustadrak, av al-Dhahabi, vol 3, sid 148.
* Usdul Ghabah av Ibn al-Athir, vol 3, sid 33. Även om majoriteten av traditionerna för detta ämne visar att den sista meningen i versen 33:33 uppenbarades i Umm Salamas hus (som citerats tidigare), så betyder ovannämnda tradition att den kan ha uppenbarats i Safiyyas hus. Baserad på åsikterna hos sunni ulema inkluderat Ibn Hajar, så finns möjligheten att den versen uppenbarats mer än en gång.

Vid varje tillfälle upprepade Profeten(S) sin handling framför olika av hans fruar för att de verkligen skulle inse vem Ahl al-Bait är. Vittnesmålet från tre av Profetens(S) fruar (Aisha, Umm Salama och Safiyya) lämnar inget utrymme för annat än att tro på att Ahl al-Bait under Profetens(S) tid inte var mer än fem individer: Profeten Muhammad(S), Fatimah Zahra, Imam Ali, Hassan och Hossein (Frid vara över dem alla).

Det faktum att genus i senare delen av versen 33:33 ändrar från feminin till maskulin har lett till att majoriteten av sunni kommentatorerna tror att den sista delen uppenbarades för Imam Ali, Fatimah, Hassan och Hossein som Ibn Hajar al-Haythami indikerar: Baserad på åsikten hos majoriteten av (Sunni) kommentatorerna så uppenbarades Guds ord: "Gud vill befria er...(den sista delen i vers 33:33)" för Ali, Fatimah, Hassan och Hossein på grund av användandet av maskulint genus i ordet "ankum" och efter det.
Sunni referens:
* al-Sawa'iq al-Muhriqah av Ibn Hajar, kap 11, sektion 1, sid 220.

Även om Shia har stor respekt för de högt rättfärdiga fruarna bland Profetens(S) fruar, så som Khadijah, Umm Salama, Umm Ayman o.s.v. (Må Gud vara nöjd med dem) som följde Profeten(S) och hans Ahl al-Bait noggrant innan och efter att Profeten(S) gick bort, trots det inkluderar vi inte ens dem respekterade individerna i Ahl al-Bait eftersom Profeten(S) tydligt uteslöt dem enligt autentiska sunni och Shia traditioner. Ahl al-Bait har exceptionella dygder som ingen annan from person efter Profeten(S) skulle inneha i världen vilket enligt Koranen är: syndfria, ofelbara och perfekt renhet.