Sunnitisk återkoppling kring ofelbarhet och Ahl al-Bait(A)I denna artikel kommer vi att besvara kommentarer från sunnitiska bröder som studerat de tidigare artiklarna om vilka Ahl al-Bait(A) är och varför de är ofelbara. Mer detaljerad diskussion om ofelbarhet kommer att presenteras i nästa kapitel. En sunnitisk broder nämnde att versen 33:33 förklarar Allahs(SWT) beslut att rena Ahl al-Bait(A) och göra de fläckfria. Hur kan detta då betyda att de är felfria? Detta är en felaktig slutsats av det arabiska språket.

För att svara på den frågan så vill vi ställa en fråga: Är inte synd en form av orenhet? En person som syndar är inte en ren person. Om du anser att detta tillägger en felaktig innebörd av det arabiska språket, ber vi dig att citera ett exempel från en kunnig inom Koranen, arabisk grammatik och litteratur som hävdar att begå synd är ett tecken på renhet. Du använde även ordet ”fläckfritt” i din översättning. Vad är skillnaden mellan fläckfri och felfri? Varje fläck är ett fel och är en synd och vice versa.

Dessutom, vem är kunnigare i det arabiska språket än Allahs Sändebud(S)? Vi citerade från autentiska sunnitiska samlingar där Allahs Sändebud(S) reciterar: ”Sannerligen avser Gud avlägsna från er varje form av orenhet O Ahl al-Bait och göra er renhet fullkomlig” (Koranen, sista meningen i vers 33:33) och Allahs Sändebud(S) sade: ”Således är jag och min Ahl al-Bait fria från synder.” Ordet ”således” i den meningen innebär att Profeten(S) själv drar slutsatsen att versen åsyftar att Ahl al-Bait(A) är syndfria. Bryter Profeten(S) mot det arabiska språket? En annan sunni broder sade att vers 33:33 inte gör Ahl al-Bait(A) felfria lika lite som vers 5:6 gör den som tvagar sig felfri. Allah(SWT) säger:

”TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er - kanske känner ni tacksamhet.”
[Den heliga Koranen 5:6]

För att besvara den här brodern vill vi peka på det faktum att rening/reningen har olika grader och typer. Om ens händer och ansikten blir smutsiga, kan man tvätta dem med tvål och varm vatten så att blir de rena. Den ovannämnda versen talar även om för oss att man kan bli ren genom tvagning. Om någon nu hävdar att graden av rening genom tvagning inte är mer än rening av händer och ansikte med tvål, vad kommer då svaret att bli? Svaret är då att tvagning innebär en annan form av rening än att tvätta kroppen med tvål.

Samma gäller skillnaden mellan att renas från varje form av orenhet och renas genom tvagning. För sannerligen kommer inte en mördare att renas för sitt brott enbart genom tvagning eftersom orenheten från ett mord inte kan försvinna genom en tvagning även om Allah(SWT) har uppenbarat vers 5:6. Koranen säger inte att du genom tvagning uppnår den perfekta renheten.

Det finns olika grader av renhet. Den enda platsen där Allah(SWT) sade att Han har för avsikt att genomföra en fullkolig rening är i vers 33:33 där Han tilltalar Ahl al-Bait(A). Ordet ”fullkomlig” kommer från Allah(SWT) betoning genom ”Tathiran” som endast har använts i vers 33:33. Förekommer den här betoningen någon annanstans i Koranen? Ser ni skillnaden?

Är vi överens om att varje liten synd är en typ av orenhet? Om ja, så kommer inte en fullkomlig rening att lämna någon plats för en liten synd åt Ahl al-Bait(A). Om Allah(SWT) har för avsikt att hålla varje form av orenhet borta från Ahl al-Bait(A), kommer ingen orenhet oavsett hur liten den är att nå de då Allah(SWT) är Allsmäktig. (Frasen ”varje form av” är på grund av artikuleringen av ”al” i början av ”al-Rijs” ).

Ett sunnisyskon påpekade att genom att säga ”vi har respekt för de gudfruktiga bland Profetens(S) hustrur” indikerar man att vi anser vissa av dem vara det motsatta. Detta är inte konstigt. Trots allt var de inte felfria människor och de kan ha haft några eller många brister. Det är exakt därför som de inte är en del av Ahl al-Bait(A). Även Koranen bekräftar att vissa av Profetens(S) hustrur kan ha begått misstag:

”Men om ni har sinnet vänt mot Gud och Hans Sändebud och det eviga livets [goda], har Gud en rik belöning i beredskap för dem av er som vill göra det goda och det rätta.”
[Den heliga Koranen 33:29] I den ovannämnda versen säger Allah(SWT) att Han endast kommer att ge den goda belöningen till de som gör det rätta bland Profetens(S) hustrur. Om alla bland Profetens(S) hustrur gjorde det rätta så hade Allah(SWT) inte behövt säga detta. Allah(SWT) skulle ha sagt: ”ni kommer alla få en rik belöning”. Låt oss nu titta på nästa två verser:

”Hustrur till [Vår] Profet! Om någon bland er öppet begår en grovt oanständig handling, har hon ett dubbelt straff att vänta - detta är en lätt sak för Gud.”
[Den heliga Koranen 33:30]

”Men den av er som visar ödmjukhet och lydnad för Gud och Hans Sändebud och som lever ett rättskaffens liv skall Vi ge dubbel lön och Vi har sörjt frikostigt för hennes framtida väl.”
[Den heliga Koranen 33:31]

Återigen varnar Allah(SWT) Profetens(S) hustrur med dubbel bestraffning om de missköter sig medan Han ger det glada beskedet om att de av Profetens(S) hustrur som är goda kommer att få dubbel belöning. Som ni kan se är även Gud särskiljande gentemot Profetens(S) hustrur; varför är ni inte det?

Det finns mer att läsa i Sahih Bukhari om hur Aisha och Hafsa misskötte sig, vissa delar av det har redan nämnts i del 4 och del 8 i artikelserien ”Vilka är Ahl al-Bait(A)?” . Läs detta och återkom gärna med era synpunkter till oss. Detta är exakt vad vi menar med icke-fromma. Om Allah(SWT) varnade Aisha och Hafsa med skilsmässa eftersom de stöttade varandra mot Profeten(S), hur kan vi då beskriva de som rena?

Versen i Koranen talar om för oss att Ahl al-Bait(A) innehar en fullkomlig renhet. Enligt traditioner i Sahih Bukhari svär Hafsa vid Allah(SWT) att hon tvistar med Profeten(S) och låter Profeten(S) vara arg under en hel dag. Umar ger henne rådet att inte efterlikna Aisha som är stolt över sin skönhet! Kanske bör man också ta sig en titt på historien och läsa om vem det var som red kamelen och tillät tiotusentals muslimers blod att spillas.

Vi skulle även vilja påminna er om att det har funnits tidigare profeter vars hustrur inte varit gudfruktiga. Bland dem är Profeten Nuhs(A) hustru samt Profeten Luts(A). Allah(SWT) upplyste de om att de hustrur som inte följer deras föreskrifter är inte relaterade till dem och kommer att gå under med resten av folket. Ingen av de profeterna tog det som en förolämpning.

Vi har också hört att vissa sunniter påstår att vi Shia tror att Aisha begick otukt(!) (Må Allah(SWT) skydda oss från en sådan anklagelse). Detta är en falsk anklagelse. Vi som Shia tillskriver inte en sådan sak till någon av Profetens(S) hustrur. Problemet som Shia har med Aisha är huvudsakligen på grund av hennes politik och hennes fientlighet mot Ahl al-Bait(A).

En naiv återberättare har nämnt följande:

”Det har rapporterats genom Akramas vittnesbörd att Ibn Abbas sade att den här versen (33:33) åsyftar Profetens(S) hustrur.” Det går inte att förneka att redogörelser som denna förekommer i vissa sunnitiska böcker. Sådana återberättelser indikerar även att Akrama hade fräckheten nog att på allmänna platser ropa ut att den här versen uppenbarades endast för Profetens(S) hustrur.

Men frågan slutar inte här och det är därför viktigt att titta på de involverade individernas personlighet. Överraskande nog skrev al-Dhahabi i sin bok:

”Den allra första anledningen till att avvisa Akramas återberättelse bygger på det faktum att han var en av Khawarij. För det andra, då han var en Khawaij, rättfärdigade han dödandet av andra muslimer.”

Sunnitisk källa: al-Kashaf, av al-Dhahabi, vol 2, s. 272

Ibn Hajar al-Asqalani citerar Ahmad Ibn Hanbal och andra och skriver:

”Under Hajj säsongen kom Akrama till [en del av] Afrika och sade: ’Det hade varit kärt för mig om jag hade genomfört Hajj i detta ögonblick, då jag skulle haft svärd i både mina händer och skulle massakrerat muslimerna.’ Efter dessa uttalanden så undvek det Afrikanska folket honom.”

Ahmad Ibn Hanbal säger: ”Akrama återberättar motsägelsefulla hadither.”

Yahya Ibn Sa'id Ansari säger: ”Akrama är en lögnare som tvångsmässigt ljuger.”

Sunnitisk källa: Tahdhib al-Tahdhib, av Ibn Hajar al-Asqalani, vol 8, s. 268

Faktum är att Akrama var en slav tillhörande Ibn Abbas son. Abdullah Ibn Harith rapporterar följande:

”En gång besökte jag Ali Ibn Abdullah Ibn Abbas och till min förvåning såg jag att Akrama var fastbunden i ett rum. Jag sade till Ali: ’Är detta hur du behandlar dina slavar?’ och han svarade: ’Akrama tillskriver min far många lögner (Ibn Abbas).’”

Sunnitisk källa: Tahdhib al-Tahdhib, av Ibn Hajar al-Asqalani, vol 8, s. 268

Det är också läge att citera en annan hadith som falskeligen tillskrivs Ibn Abbas:

”Abul Qasim Abdurrahman Ibn Mohammad Siraj säger: ’Det återberättas från Mohammad Ibn Yaqob genom Hassan Ibn Ali Ibn Affan genom Abu Yahya al-Hamani genom Saleh Ibn Musa al-Qurshi genom Khaseef genom Sa'id Ibn Jubair genom Ibn Abbas att versen 33:33 uppenbarades om Profetens(S) hustrur.”

Sunnitisk källa: Asbab al-Nuzool, av al-Wahidi, s. 239

En granskning av ovanstående återberättelse av sunnilärda har gett följande resultat om tre individer som återfinns i kedjan av återberättare:

Imam al-Nisa'i säger: ”Abu Yahya al-Hamani (en av återberättarna i kedjan) är ingen pålitlig återberättare.”

Sunnitisk källa:
* al-Kashaf, av al-Dhahabi, vol 2, s. 152
* Tahdhib al-Tahdhib, av Ibn Hajar al-Asqalani, vol 1, s. 469

Ahmad Ibn Hanbal säger: ”Sa'id Ibn Jubair (en av återberättarna i kedjan) är ingen pålitlig auktoritet och denna hadith är ingen pålitlig hadith.” Abu Hatem Salah säger: ”Han har ett svagt minne och tenderar att blanda ihop hadither.”

al-Dhahabi skriver: ”Khaseef Ibn Abdurrahman (en av återberättarna i kedjan) är en slav till Umayyaderna, men har ett svagt minne och Ahmad har deklarerat honom som svag källa.”

Sunnitiska källor:
* Tahdhib al-Tahdhib, av Ibn Hajar al-Asqalani, vol 3, s. 143-44
* al-Kashaf, av al-Dhahabi, vol 1, s. 280

En läsare påpekar att det existerar en återberättelse som återberättas av både Shia och Sunni och som lyder: ”al-Salmanu minna Ahl al-Bait” och översättningen av är: ”Salman (al-Farisi) är en av oss, Ahl al-Bait.” Denna läsare påpekar då att detta motsäger Shia doktrinen om att Ahl al-Bait(A) är vissa utvalda individer från Profetens(S) familj.

Vårt svar är: Ja, det finns en sådan återberättelse som citerats på arabiska. Den korrekta översättningen är dock följande:

”Allahs(SWT) Sändebud(S) sade: ’Salman är från oss Ahl al-Bait.’”

Det betyder att han är vår representant och anknuten till oss Ahl al-Bait(A). Faktum är att Salman(RA) var en representant för Ahl al-Bait(A) och de trogen under hela sitt liv. Hans samhörighet med Ahl al-Bait(A) var till den grad att han var bunden till dem. En metafor i det avseendet skulle vara en vän som besöker en familj väldigt ofta tills man anser honom vara bunden till familjen trots att det enda som saknas är blodsrelationen. Salman(RA) var en av Profetens(S) bästa följeslagare. Det återberättas att:

”Guds Sändebud(S) sade: ’Sannerligen beordrade Allah(SWT) mig att älska fyra personer och Han upplyste mig om att Han älskar dem även.’ Följeslagarna frågade Profeten: ’O Guds Sändebud, vilka är dessa fyra personer?’ Profeten(S) svarade: ’Ali är bland dem (upprepades tre gånger), Abu Tharr, Salman al-Farsi och Miqdad.’”

Sunni referenser:


* Sunan Ibn Majah, vol 1, s. 52, Tradition #149
* al-Mustadrak, av al-Hakim, vol 3, s. 130
* Musnad Ahmad Ibn Hanbal, vol 5, s. 356
* Fadha’il al-Sahaba, av Ahmad Ibn Hanbal, vol 2, s. 648, Tradition #1103
* Hilyatul Awliyaa, av Abu Nu’aym, vol 1, s. 172

Notera att Profeten(S) sade: ”Salman är från oss Ahl al-Bait.” Detta innebär inte nödvändigtvis att ”Salman är en av oss Ahl al-Bait.” Det arabiska ordet ”miin” har skilda betydelser. I den ovannämnda traditionen (om Salman(RA)) såväl som andra traditioner så betyder ”miin” inte ”en av” .

Exempelvis har Bukhari rapporterat följande:

”Profeten(S) sade till Ali: ’Du är från mig och jag är från dig.’”

انت مني و انا منك


Sunnitisk källa:

Sahih al-Bukhari, Arabisk-Engelska version, vol 5, tradition #553.

Ingenstans nämns Ahl al-Bait här. Om vi därför antar att den enda betydelsen för ”miin” är ”en av” blir Profetens(S) ord följande:

”Ali är en av mig och jag är en av Ali”

Vilken vacker översättning! Hur många personer är Profeten(S), så att en av Profeten(S) är Imam Ali(A)? Den roligaste delen av den här översättningen är den andra delen, att Profeten(S) skulle vara en av Imam Ali(A)!

Liknande har det även återberättats:

”Allahs Sändebud(S) sade: ’Hossein är från mig och jag är från Hossein.’”
حسينٌ مني و أنا من حُسين


Sunnitisk källa:


* Musnad Ahmad Ibn Hanbal, vol 4, s. 172
* Fadha’il al-Sahaba, av Ahmad Hanbal, vol 2, s. 772, tradition #1361
* al-Mustadrak, av al-Hakim, vol 3, s. 177
* Amali, av Abu Nu’aym al-Isbahani, s. 64
* al-Kuna wal Asmaa, av al-Dulabi, vol 1, s. 88
* al-Tabarani, vol 3, s. 21
* Adab av al-Bukhari, även al-Tirmidhi och Ibn Majah, som det citeras i:
* al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar Haythami, kap. 11, sektion 3, s. 291
* Mishkat al-Masabih, av Khatib al-Tabrizi, engelska versionen, tradition #6160

Och om vi återigen antar att den enda betydelsen av ”miin” är ”en av” så blir Profetens(S) uttalande så här:

”Hossein är en av mig och jag är en av Hossein.”

Även detta är orimligt (speciellt den andra frasen ”Profeten är en av Hossein” ). Betydelsen av det Profeten(S) säger: ”Hossein är från mig och jag är från Hossein” är att Imam Hossein(A) är bunden till honom och han är bunden till Imam Hossein(A). Med andra ord är Profeten Mohammads(S) och Imam Hosseins(A) vägar inte skiljbara. Deras instruktioner är också densamma och de kommer inte motsäga varandra.

En annan läsare undrar hur vi kan inkludera de nio Imamerna(A) efter Imam Hossein(A) om vi baserar oss på sunni referenser som vi citerat där endast Profeten(S), Fatima(A), Imam Ali(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) har nämnts som Ahl al-Bait(A).

Som vi redan har påpekat fanns endast fem medlemmar ur Ahl al-Bait(A) vid liv under Profetens(S) tid. Det var Profet Mohammad(S), Fatima Zahra(A), Imam Ali(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A). De nämndes som Ahl al-Bait(A) av Profeten(S) och de viktigaste sunnitiska samlingarna vittnar om detta faktum.

Dock var de nio ättlingarna till Imam Hossein(A) inte vid liv då och därför kunde Profeten(S) inte täcka dem med sin mantel, men Profeten(S) nämnde deras namn och antal. Låt oss gå genom vissa traditioner i det avseendet i Sihah al-Sittah:

Profeten(S) sade: ”al-Mahdi är en av oss Ahl al-Bait.”

Sunnitisk källa: Sunan Ibn Majah, vol 2, tradition #4085

och

Profeten(S) sade: ”Mahdi kommer att vara från min familj, från Fatimas (Profetens dotter) ättlingar.”

Sunnitisk källor:
* Sunan Abi Dawud, engelska versionen, kap. 36, Tradition #4271 (återberättad av Umm Salama, Profetens(S) hustru)
* Sunan Ibn Majah, vol 2, Tradition #4086
* al-Nisa’i och al-Bayhaqi, samt andra så som det citerats i:
* al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, sektion 1, s. 249

Genom ovannämnda traditioner har Profeten(S) utvidgat Ahl al-Bait(A) till Imam Mahdi(AJ). Sålede är Ahl al-Bait(A) inte endast de fem och Imam Mahdi(AJ) är den sista medlemmen i Ahl al-Bait(A), men han föddes inte under Profetens(S) tid så att han också skulle få en plats under manteln. Allahs Sändebud(S) sade också:

”Det kommer att finnas tolv Imamer/Kalifer/Amir för min nation.”

Sunnitisk källor:
* Sahih al-Bukhari, arabisk-engelsk, vol 9, Tradition #329;
* Sahih Muslim, engelska, kapitel DCCLIV (754), vol 3, s. 1009-1010, Traditioner #4476-4483;
* Sunan Abi Dawud, vol 2, s. 421 (tre traditioner);
* Sahih al-Tirmidhi, vol 4, s. 501;
* Musnad Ahmad Ibn Hanbal, vol 5, s. 106;
* Andra såsom al-Tiyalasi, Ibn al-Athir m.fl.

Dessa 12 Imamer(A) kommer att sträcka sig över tiden till återuppståndelsens dag såsom Sahih Muslim vittnar om. Den sista av dem är sannerligen al-Mahdi(AJ) som kommer att återkomma under de sista dagarna och även kommer att vara från Ahl al-Bait(A) precis som ovanstående traditioner specificerar. Det finns också andra traditioner i Sunni samlingar där Profeten(S) har nämnt var och en av dessa tolv individer vid namn. (Se ”Yanabi’ al-Mawaddah” av al-Qundoozi al-Hanafi)

En sunni broder hänvisar till återberättelsen av Aisha där Allahs Sändebud(S) namnger medlemmarna i hans hushåll och frågar varför vi Shia accepterar hennes återberättelse här medan vi allmänt inte anser henne vara en trovärdig källa.

Detta är delvis sant. Det är så att vi Shia anser att kedjan av återberättare ska vara personer som är rättvisa. Om Aisha brukade argumentera med Profeten(S) och lät honom vara arg en hel dag eller ledde Jamalkriget (det första inbördeskriget bland muslimerna) så anser vi att detta är stora orättvisor. Om en återberättare har begått orättvisa i historien är deras återberättelser då ogiltiga för oss såvida inte samma traditioner även har återberättats genom en annan kedja av auktoriteter där alla är sannfärdiga. Således hamnar en del av återberättelserna i dem sex sunnitiska samlingarna i denna kategori och därför är de också accepterade av oss.

Även om Aisha inte är en trovärdig återberättare enligt Shia, kommer varje återberättelse som hon berättat och som också har berättats av en trovärdig återberättare såsom Umm Salami (som också har rapporterat traditionen om manteln) att accepteras. Alla de traditioner som vi har citerat från sunnitiska källor och som stödjer Shias synsätt faller inom ramen för denna kategori och vi tror därför på dem. Dessutom, anledningen till att vi la fram Aishas återberättelse var för att den har rapporterats av Sahih Muslim och sunniterna kan inte bestrida dess autenticitet.

Efter att ha läst artikeln om vikten av att följa Ahl al-Bait(A) frågar en sunnitisk broder om vad det innebär exakt och om det finns något som Imamerna(A) lär ut och som inte förklarats av Profeten(S) själv.

Som vi påpekat tidigare innebär följandet av Ahl al-Bait(A) att man hör efter om Profetens(S) sunnah endast genom dem. Faktum är att Ahl al-Bait(A) är medlet för att identifiera den sanna Sunnah tillhörande Profeten(S), fri från nybildningar. Det finns ingen tvekan om att Profeten(S) förklarade alla grunder i religionen. Dock var det så att människorna omkring honom inte drog nytta av hans kunskap likvärdigt. Vi har endast en följeslagare som Profeten(S) kallade för Porten till Kunskapens stad. Andra mottog deras kunskap baserade på deras kapacitet. Den stora plikten för Ahl al-Bait(A) var att bevara de Islamiska lärorna i dess sanna anda och avvisa nybildningar och förändringar av religionen.

Profetens(S) efterträdare kommer inte med ett nytt budskap, de verkar enbart som ledare (Imamer), förmyndare för deras sanna följare. De förklarar Shariah (den gudomliga lagen) för människorna. De förtydligar förvirrande saker och händelser som kan hända under varje tidsperiod. De är också de enda individerna som kan förlitas på för en korrekt tolkning av dem Koraniska verserna som det utpekas i Koranen och Profetens(S) traditioner. Att endast hålla fast vid Koranen räcker inte för att garantera vår överlevnad eftersom Koranen endast specificerar väldigt allmänna regler och har många mångtydiga (mutashabihat) verser där endast Ahl al-Bait(A) känner till dess sanna betydelse:

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap - de utgör dess kärna - och andra som är framställda i bilder. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som har framställts i bild, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening - dess innersta mening känner ingen utom Gud och de vilkas kunskap är fast och djupt rotad. - De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ’Vi tror på denna [Skrift]; allt är från vår Herre.’ Men ingen ägnar eftertanke åt [och tar varning av] detta utom de som har förstånd.”
[Den heliga Koranen 3:7] Termen ”De vilkas kunskap är fast och djupt rotad” refererar till Ahl al-Bait(A). Faktum är att Ahl al-Bait(A) är den talande Koranen. I en annan vers säger Allah(SWT):

”Fråga då de som innehar Budskapet (Påminnelsen - Koranen) om ni inte vet.”
[Den heliga Koranen 21:7]

Återigen refererar detta till Ahl al-Bait(A). Ahl al-Bait(A) känner till den inre betydelsen/tolkningen av Koranen som uppenbarades för Profeten(S) med Koranen men som inte var en del av Koranen. Den här typen av information är dold förutom för de renade personerna:

”Ingen rör (den djupa betydelsen av Koranen) förutom de renade personerna”
[Den heliga Koranen 56:7]

Vänligen läs även artikeln ”Koranen och Ahl al-Bait” där vi citerar autentiska återberättelser från sunnitiska källor där Allahs Sändebud(S) deklarerar att Koranen och Ahl al-Bait(A) inte går att separera.

Angående nödvändigheten av att följa Ahl al-Bait(A) nämner en Wahhabi:

”Nej tack, jag är inte kristen. Jag lyder endast Gud och Han är min frälsare, inte Kristus och inte Ahl al-Bait.”

Detta påminner oss om vad Imam Ali(A) sade till Khawarij när de också sade vad som nämnts ovan. Imam Ali(A) sade: ”Kalimatu haqqin yuridu biha al-Batil” (sanningens ord men det är falskhet som är målet med uttalandet). Det finns då ingen sanning i vad som sagts av den här varelsen. Tror man på Koranen eller säger man också att man endast följer Gud och inte Koranen!? Om man verkligen tror på Koranen så bör man vänligen läsa följande vers:

”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och de bland er som anförtrotts auktoritet (av Allah)”
[Den heliga Koranen 4:59] Allah(SWT) uppmanar oss att lyda Hans Sändebud och Hans Ulul-Amr (Imam), men vissa säger att de bara lyder Allah(SWT). Khawarij sa exakt samma sak. Reflekterar ni inte? Ni insisterar på att endast lyda Allah(SWT) medan Allah(SWT) uppmanar er att lyda andra också.

Om man däremot accepterar det och även lyder Profeten(S) så uppmanade Profeten(S) oss att även lyda Ahl al-Bait(A) enligt de mest autentiska traditionerna. Men ändå säger vissa att man inte lyder dem. Vad är det här för retorik? Den här varelsen säger att han inte är kristen. Tror denne att man blir kristen bara för att man lyder Profeten(S) och Ahl al-Bait(A)? Förhärligad är Allah(SWT) från sådana okunniga och löjliga anklagelser mot Hans befallningar av människor som saknar all form av kunskap!

Man blandar äpplen med päron. Kristna tror att Profeten Jesus(A) offrade sig på korset för att rädda dem, så om de syndar har de då redan räddats av Jesus(A) och på det här sättet gör de vad de önskar att göra.

Dock är det, kanske till viss förvåning, att Shia tänker precis tvärtom. De säger:

”Profeten(S) beordrade oss att lyda honom och hans Ahl al-Bait(A). De viktigaste böckerna bland de största Islamiska rättsskolorna vittnar om detta faktum. Om man inte lyder de är man dömd till Helvetet.”

Ser ni skillnaden? Kristna säger att man egentligen inte behöver lyda för att bli frälst. Det räcker att man tror på Jesus(A). Men Profeten Mohammad(S) sade att man måste lyda Ahl al-Bait(A) för att räddas från Helvetet. En person som kallar sig för Shia men inte lyder instruktionerna från Ahl al-Bait(A) är inte bättre än en kristen.

Som vi nämnt tidigare så kräver sann kärlek att vi lyder de vi älskar. Om någon hävdar att de älskar Ahl al-Bait(A) men inte följer deras instruktioner lurar den personen endast sig själv. Ibn Abbas återberättar att Allahs(SWT) Sändebud(S) sade:

”Den som önskar att leva och dö som mig och stå i Edens gårdar efter döden bör erkänna Ali som Wali efter mig och ta hans Wali (dvs Imamerna efter honom) som Wali och denne bör följa Imamerna efter mig för de är min Ahl al-Bait(A) och de skapades från samma lera som mig och de har skänkts samma kunskap och förståelse som mig. Ve över dem som förnekar deras dygder och över dem som ignorerar deras relation och närhet till mig för min förmedling skall aldrig nå dem.”

Sunnitiska källor:


* Hilyatul Awliyaa, av Abu Nu’aym, vol 1, s. 84,86
* al-Mustadrak, av al-Hakim, vol 3, s. 128
* al-Jami’ al-Kabir, av al-Tabarani
* al-Isabah, av Ibn Hajar al-Asqalani
* Kanz al-Ummal, vol 6, s. 155
* al-Manaqib, av al-Kharazmi, s. 34
* Yanabi’ al-Mawaddah, av al-Qundoozi al-Hanafi, s. 149
* “History of Ibn Asakir”, vol 2, s. 95