Ordet "hushåll" i koranen

Ibrahims(A) hushåll

Koranen vittnar om att Sara, Profeten Ibrahims(A) hustru, välsignades av änglar och fick glädjebudskapet att hon skall föda två av Guds profeter:

”Och hans hustru som stod [i närheten] log förnöjt. Då gav Vi henne det glada budskapet om Isaks [födelse] och om Jakob [som skulle födas] efter Isak.”
[Den heliga Koranen 11:71]

”Hon sade: "Skall jag, arma kvinna, föda en son, gammal och svag som jag är och min man har uppnått hög ålder? Detta är sannerligen märkligt! .”
[Den heliga Koranen 11:72]
br>” [Budbärarna] sade: "Förvånas du över Guds beslut? Guds nåd och välsignelser skall vara med er alla i detta hushåll! Honom tillhör allt lov och pris!” .”
[Den heliga Koranen 11:73]

Eftersom Gud i den ovannämnda versen har skänkt nåd och välsignelse till personerna i Ibrahims(A) hushåll, har det blivit en tendens bland vissa ivriga sunnitiska kommentatorer att hitta ett argument för deras inkluderande av Profetens(S) hustrur som en del av Ahl al-Bait(A). De hävdar att eftersom Sara som hustru till Ibrahim(A) är inkluderad i termen Ahl al-Bait i den ovannämnda versen, är alla hustrur till Profeten(S) också inkluderade i versen 33:33 som är relaterad till renheten och förträffligheten hos Profeten Mohammads(S) Ahl al-Bait(A).

Men dessa kommentatorer ignorera, avsiktligt eller på grund av något annat, betydelsen av änglarnas framförande. Om Sara, Ibrahims(A) hustru, är inkluderad i termen Ahl al-Bait i den nämnda versen, är det inte på grund av att hon är hustru till Ibrahim(A), utan för att hon skulle bli mor till två profeter (Isak och Jakob). Hon nämndes av änglarna i den nämnda versen som en del av Ahl al-Bait efter att hon mottog glädjebudskapet att hon var gravid med Profeten Isak(A).

Den äktenskapliga relationen mellan en man och en kvinna är endast tillfällig och kan upphöras när som helst. Hon kan aldrig bli en beständig partner till någon make för att inkluderas i det gudomliga framförandet som är försett med den unika och gudomliga förträffligheten SÅVIDA hon inte föder en son som blir en Profet eller Imam.

Om vi således betraktar Sara som en del av hushållet, skulle det endast vara för att hon skulle bli mor till Isak(A) och inte [enbart] för att hon är hustru till Ibrahim(A). Verserna 11:71-73 som citerats ovan visar att Sara inkluderades i Ahl al-Bait efter att hon fick vetskap om att hon skulle föda Isak(A).


Imrans(A) hushåll

Likaså nämner Koranen Moses(A) mor som en i Imrans(A) Ahl al-Bait. Återigen, som vi kan se i följande verser, är betoningen på Moses(A) MOR och inte Imrans(A) hustru:


”Och Vi lät honom från första stund vägra att dia en amma och då sade [systern]: "Skall jag visa er till ett hushåll som kan ta hand om honom för er räkning och ge honom kärlek och god vård?”
[Den heliga Koranen 28:12]

”Så gav Vi honom tillbaka till hans moder, så att hennes ögon fick glädjas och hon kunde glömma sin sorg och för att hon skulle veta att Guds löfte är sanning - [vilket] de flesta inte vet.”
[Den heliga Koranen 28:13]

Moses(A) moder inkluderas i Ahl al-Bait inte på grund av att hon är hustru till Imran(A), utan för att hon är mor till Moses(A), ty annars kan inte hustrur som kan genomgå skilsmässa och ersättas mot kvinnor som är bättre än dem (Koranen 66:5) anses vara inkluderade i Ahl al-Bait precis såsom påpekats av Zayd Ibn Arqam. Detta åskådliggörs också med hustrur till Profeten Nuh(A) och Lot(A), där trots att de var hustrur till så [pass] stora tjänare till Gud, var de inte en del av Ahl al-Bait. De förgick med resten av samfundet.

Låt oss påminnas om vad Zayd Ibn Arqam sade: "Profetens Ahl al-Bait är hans släktlinje och hans ättlingar (de som är från hans blod), för vilka godtagandet av Zakat är förbjudet.”

Imrans(A) hustru var bland Moses(A) ätt och så var även Ibrahims(A) hustru som var i Isaks(A) och Jakobs(A) ätt. Likaså, om Fatima(A) är bland Profetens(S) Ahl al-Bait är det inte endast på grund av att hon var dotter till Profeten(S), utan för att hon även var mor till två Imamer.

Nuhs(A) hushåll ”Och Noa bad till sin Herre och sade: "Herre! Min son tillhörde ju min familj och Ditt löfte besannas alltid. Du är den rättvisaste av domare! [Gud] svarade: "Noa! Han var inte av din familj - han begick [mycken] orätt! Be Mig inte om sådant som du saknar all kännedom om. Jag förmanar dig för att du inte skall bli [som] en av dem som inte vet [vad rätt och orätt är].”
[Den heliga Koranen 11:45-46]

Abul ala Maududi skrev i sin kommentar till versen:

”Om en del av kroppen hos en människa ruttnar och kirurgen beslutar att skära bort den, kommer han inte efterkomma patientens begäran som säger ”skär inte bort den eftersom det är en del av min kropp.” Kirurgen kommer svara: "Det är inte längre en del av din kropp eftersom den har ruttnat." Likaväl, när är en rättfärdig far får höra att hans son är ett undermåligt verk, vill det åsyfta att det innebär att de ansträngningar som fadern gjorde för att uppfostra honom som en god son har gått förlorat för gärningen är förlorad och det har slutat i ett fullkomligt misslyckande.”

Profeten Nuh(A) bad för sin egen son och svaret var att pojken inte var värdig att vara hans son. Det tydliggörs genom den här versen att man må ha samma kött och blod och samma föräldrar men om resultatet inte innehar föräldrarnas goda egenskaper är då han/hon inte av föräldrarnas avkomma (som det sägs i den andra versen).

Nuh(A) hade tre andra söner, Ham, Sam och Yafas, där alla var troende och som gick ombord på arken tillsammans med sina fruar och räddades, utom Kanan som var Nuhs(A) son från hans andra hustru, som var en icke troende och gick under tillsammans med sin son. Man kan dra slutsatsen att om någon inte har godheten från den rätta tron på Allah(SWT), kommer han inte härstamma från hans börd, oavsett ifall han är son till ett sändebud eller inte. Hans självaste födelse genom hans egna föräldrar nekas honom; även rätten att få befinna sig på Guds mark avlägsnas från honom och han kommer att gå under.

Följaktligen, även om man är son till Allahs(SWT) Profet, kommer bristen på rättfärdighet förkasta honom från den profetiska familjens avkomma (itrat). Det är av denna anledning som termen Ahl al-Bait är begränsad till de medlemmar av Profetens(S) hushåll som förtjänar det och innefattar inte alla som är födda från hans blod. Ahl al-Bait(A) är de enda individerna bland Profetens(S) ättlingar som även hade nära samhörighet i karaktär och bästa andliga koppling med Profeten(S).