Belöningen för den som älskar Ahl al-Bait(A)Vi hittade följande förvånansvärda återberättelse i en av dem mest kända Tafsir (tolkning) böckerna hos våra sunnitiska syskon och det är ”Tafsir al-Kabir” av Fakhr al-Razi som är en framstående sunnitisk rättslärd med flera specialområden som Tafsir, Fiqh och teologi. Den fullständiga källan anges i senare del av artikeln. Vi har även inkluderat den arabiska texten för varje mening av denna återberättelse.

Den här återberättelsen kan även hittas i andra sunnitiska Koran-kommentar böcker så som ”Tafsir al-Kashshaf” skriven av al-Zamakhshari såväl som ”Tafsir al-Tha’labi” .

Innan vi övergår till texten i återberättelsen är det viktigt att framhålla att sann kärlek alltid går hand i hand med lydnad. En person som är galen i någon gör vad som helst för att tillfredsställa den älskade och tillåter inte sig själv att vara olydig den som personen älskar.

Det är därför som ”sann kärlek” är nödvändig och tillräcklig. En sann kärlek påverkar varje enstaka handling hos människan och riktar henne mot en speciell riktning i harmoni med den som älskas. Därför, varje person som påstår att de älskar Profeten(S) och hans Ahl al-Bait(A), men [samtidigt] insisterar att vara olydig mot dem, är en simpel lögnhals.

Efter att texten för återberättelsen har presenterats kommer vi även att citera de relaterande Koranverserna under vars kommentar denna återberättelse nämndes. Vi kommer även att presentera andra återberättelser återberättat av sunniter och som tydligt specificerar vilka individer vars kärlek är obligatoriskt.

Allahs Sändebud(S) sade:

من مات على حب آل محمد ، مات شهيداً
”Den som dör med kärlek till Mohammads familj har dött som en martyr”

ألا ومن مات على حب آل محمد ، مات مغفورا له
”Skåda! Den som dör med kärlek till Mohammads familj blir förlåten”

ألا ومن مات على حب آل محمد ، مات تائبا
”Och mer! Den som dör med kärlek till Mohammads familj har dött med visat ånger”

ألا ومن مات على حب آل محمد ، مات مؤمنا مستكمل الإيمان
”Skåda! Den som dör med kärlek till Mohammads familj har dött som en troende med fullständig tro”

ألا ومن مات على حب آل محمد ، بشره ملك الموت بالجنة ،ثم منكر ونكير
”Utan tvekan! Den som dör med kärlek till Mohammads familj kommer att få det glada budskapet om Paradiset från Dödsängeln och de två änglarna som förhör honom (Munkir och Nakir)”

ألا ومن مات على حب آل محمد ، يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها
”Skåda! Och den som dör med kärlek till Mohammads familj kommer att ledas till Paradiset som bruden som leds till sin makes hus.”

ألا ومن مات على حب آل محمد ، فتح له في قبره بابان إلى الجنة
”Skåda! Och för den som dör med kärlek till Mohammads familj kommer två portar mot Paradiset att öppnas i hans grav”

ألا ومن مات على حب آل محمد ، جعل الله زوار قبره ملائكة الرحمة
”Och den som dör med kärlek till Mohammads familj, kommer Allah(SWT) att göra hans grav till en helig plats för barmhärtighetens änglar att besöka”

ألا ومن مات على حب آل محمد ، مات على السنة
”Och sannerligen har den som dött med kärlek till Mohammads familj dött på Sunnahs stig”

ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه "آيس من رحمة الله"
”Och utan tvekan! Den som dör med hat för Mohammads familj kommer att ankomma på domedagen med en text på pannbenet där det står förtvivlad om Allahs Barmhärtighet’”

ألا ومن مات على بغض آل محمد ، مات كافرأ
”Skåda! Den som dör med hat för Mohammads familj har dött som en icke-troende”

ألا ومن مات على بغض آل محمد ، لم يشم رائحة الجنة
”Och sannerligen kommer den som dött med hat för Mohammads familj aldrig känna doften av Paradiset”


Sunnitiska källor:
 Tafsir al-Kabir, av Fakhr al-Din Muhammad Ibn Umar al-Razi, publicerad i Egypten (1357/1938), under kommentaren av vers 42:23, del 27, s. 165-166.
 Tafsir al-Kashshaf, av al-Zamakhshari
 Tafsir al-Kabir, av al-Tha’labi


***


Fakhr al-Razi med andra nämnde ovannämnda återberättelse under kommentaren till följande vers i Koranen där Allah(SWT) säger till Sin Budbärare:

”Säg [Muhammad]: ’Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [Qurba = släkten] den kärlek [de har rätt att vänta].’”
[Den heliga Koranen 42:23]

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

Det har allmänt redogjorts av sunnitiska kommentatorer av den heliga Koranen att:

Ibn Abbas återberättar: ”När den ovannämnda versen (42:23) uppenbarades frågade följeslagarna: ’O Allahs Sändebud! Vem är den släkten som Allah har gjort deras kärlek obligatorisk för oss?’ Profeten(S) svarade: ’Ali, Fatima och deras två söner.’ Han upprepade denna mening tre gånger.”

Sunnitiska källor:

1. Tafsir al-Kabir, av Fakhr al-Din al-Razi, del 27, s. 165-166
2. Tafsir al-Tha’labi, under kommentaren av vers 42:23 i Koranen.
3. Tafsir al-Tabari, av Ibn Jarir al-Tabari, under vers 42:23
4. Tafsir al-Qurtubi, under kommentaren till vers 42:23 i Koranen.
5. Tafsir al-Kashshaf, av al-Zamakhshari, under kommentaren till vers 42:23
6. Tafsir al-Baidhawi, under kommentaren till vers 42:23 i Koranen
7. Tafsir al-Kalbi, under kommentaren till vers 42:23 i Koranen
8. al-Madarik, i samband med vers 42:23
9. Dhakha’ir al-Uqba, av Muhibbuddin al-Tabari, s. 25
10. Musnad Ahmad Ibn Hanbal,
11. al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar Haythami, kap. 11, sektion 1, s. 259
12. Shawahid al-Tanzeel, Hakim Hasakani, al-Hanafi, vol 2, s. 132
13. Många andra så som Ibn Abi Hatam, al-Tabarani, etc.

Sedan fortsatte Profeten(S):

”Sannerligen har Allah tilldelat min belöning (för profetskapet) som kärleken för min Ahl al-Bait och jag kommer att höra er alla om det på domedagen.”

Sunnitiska källor:
 Dhakha’ir al-Uqba, av Muhibbuddin al-Tabari, s. 26
 al-Sirah, av al-Mala

I en annan återberättelse kan vi läsa följande:

Allahs Sändebud(S) sade: ”Jag råder er att vara vänliga mot min Ahl al-Bait för sannerligen kommer jag att tvista med er om dem på domedagen och den jag tvistar med kommer att träda in i Elden.” Han sade också: ”Den som aktar mig genom att akta min Ahl al-Bait har fått löftet från Allah (om att träda in i Paradiset).”

Sunnitiska källor:
 al-Tabaqat, av Ibn Sa’d
 al-Sirah, av al-Mala
 al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, sektion 1, s. 231

Vidare har al-Kateeb och Ibn Hajar återberättat från källan [vid namn] Anas Ibn Malik som ska ha sagt:

Profeten(S) sade: ”Titeln för den troendes bok (Sahifa) är kärlek till Ali Ibn Abu Talib.”

Sunnitiska källor:

 Tarikh, av al-Khateeb al-Baghdadi
 al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 9, sektion 2, s. 193

I den ovannämnda traditionen avser ”den troendes bok” det sättet som en troende genomför sina handlingar, i det dagliga livet och hans dagbok.

Som en kommentar till denna vers från Koranen: ”DEN NÅDERIKE skall låta [mycken] kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv”. (Koranen 19:96) skrev al-Hafidh al-Salafi:

Mohammad Ibn Hanafiyyah sade: ’Det kommer inte finnas en troende förrän han i sitt hjärta har kärlek för Ali och hans familj.’ I det här sammanhanget har al-Bayhaqi, Abu al-Shaikh och al-Daylami rapporterat att Allahs Sändebud(S) sade: ”En tjänare (till Gud) kommer inte att vara (en sann) troende såvida han inte älskar mig mer än sin egen själ och såvida han inte älskar min familj mer än sin egen själ och familj.”

Se al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, sektion 1, s. 261-262 citerad från al-Hafidh al-Salafi, al-Bayhaqi, Abu al-Shaikh, och al-Daylami.

al-Tirmidhi och Ahmad återberättar:

Allahs Sändebud sade(S): ”Den som älskar mig och älskar dessa två, al-Hassan och al-Hossein samt älskar deras fader och moder kommer att vara med mig i Paradiset.”

Sunnitiska källor:
 Sahih al-Tirmidhi, vol 5, s. 641
 Musnad Ahmad Ibn Hanbal, med Imam Ali(A) som källa
 Fadha’il al-Sahaba, av Ahmad Ibn Hanbal, vol 2, s. 693, Återberättelse #1185
 al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, sektion 1, s. 264

Det återberättas även att:

Allahs Sändebud(S) sade: ”Sannerligen är den framgångsrike, den enda framgångsrike och den sanna framgångsrike den som älskar Ali under sin livstid och i livet efter döden.”

Sunnitiska källor:
 Fadha’il al-Sahaba, av Ahmad Ibn Hanbal, vol 2, s. 658, Återberättelse #1121
 al-Riyadh al-Nadhirah, av Muhibbuddin al-Tabari, vol 3, s. 176
 Majma’ al-Zawa’id, av al-Haythami, vol 9, s. 132
 Sharh Ibn Abil Hadid, vol 2, s. 429

Sunnitiska lärda har också återberättat att Imam Hassan(A) sade följande i ett tal som han gav vid Imam Alis(A) martyrskap:

”(…) Jag är bland Ahl al-Bait som Allah(SWT) har gjort kärleken till obligatorisk för varje muslim när Han uppenbarade följande till Sin Profet: ’Säg [Muhammad]: Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [Qurba = släkten] den kärlek [de har rätt att vänta]. Och om någon gör en god handling skall Vi ge honom mångdubbel belöning. (Koranen 42:23) Erhåll då den goda handlingen genom att älska oss Ahl al-Bait.”

Sunnitiska källor:
 al-Mustadrak, av al-Hakim, ”Kapitlet om att förstå följeslagarnas dygder” vol 3, s. 172
 al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, sektion 1, s. 259
 Många andra så som al-Bazzar, al-Tabarani, etc.

Det har ytterligare rapporterats följande från Ibn Abbas:
Ibn Abbas sade:

”Den goda handlingen i versen: ’Och om någon gör en god handling skall Vi ge honom mångdubbel belöning’ (Koranen 42:23) är kärleken till Mohammad(S) och hans familj.”

Sunnitiska källor:

- Musnad Ahmad Ibn Hanbal, som det nämnts i
o al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, sektion 1, s. 259

Sunnitiska hadith återberättare har också nämnt följande:

Efter att Hossein dödades togs hans familj som fångar och fördes till Damaskus. En man i den staden (som bland annat tittade på fångarnas passage i staden) sade till Imam Zain al-’Abedin (Imam Ali ibn Hossein(A)): ”Prisad vare Allah som förgjorde er, gjorde er hjälplösa och bröt splittringens rötter.” Zain al-’Abedin svarade: ”Läste du inte: ’Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [Qurba = släkten] den kärlek [de har rätt att vänta]’” Mannen frågade: ”Är ni dem?” Han (Imam Zain al-’Abedin) svarade: ”Ja.”

Sunnitiska källor:

 Tafsir Ibn Kathir (kompletta versionen), vol 4, s. 112, under kommentaren till versen 42:23 i Koranen
 al-Tabarani, som det nämnts i
o al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, sektion 1, s. 259

I motsats till alla ovannämnda återberättelser har Yusuf Ali en väldigt konstig kommentar till vers 42:23. Han skriver:

”Allahs Profet ber inte om någon konkret belöning för förkunnandet av Allahs(SWT) glada budskap. Men han har åtminstone rätt att begära att hans släkt och vänner inte skulle förfölja honom och ställa hinder i vägen för honom som Quraysh gjorde mot den heliga Profeten.” (Yusuf Ali, kommentar till vers 42:23)

Vad Yusuf Ali indirekt menar är att genom den ovannämnda versen bad Profeten(S) sina släktingar att inte förfölja honom och att de skulle älska hans familj, med andra ord Profeten(S). Faktum är att de ovannämnda återberättelserna från Profeten(S) om uppenbarelsen av vers 42:23 motsäger vad Yusuf Ali kommenterat. Ska man då lyssna på vad Profeten(S) har att säga eller vad Yusuf Ali har kommenterat?

Det är noterbart att de ovannämnda återberättelserna har redogjorts av framstående sunnitiska traditionalister genom olika återberättare. Yusuf Ali var inte en traditionalist och sunniter anser inte hans kommentarer vara från säker källa. Sedan kan vi logiskt bevisa att Yusuf Alis kommentar är felaktig. ”Ger [Qurba = släkten] den kärlek [de har rätt att vänta]” är Profetens(S) familj, eftersom Profeten(S) Mohammad är en person. Om Allah(SWT) ville säga: ”Älska Profeten eftersom han är er släkt” hade Han kunnat säga så och då skulle Han inte använda ”[ Qurba = släkten] den kärlek”. Dessutom är det uppenbart från versen att Allah(SWT) inte tilltalade icke-muslimerna eftersom det talar om hans belöning för hans profetskap. Således tilltalades inte de icke-troende (bland hans släktingar eller andra) som inte erkänner honom som profet. Vilken belöning kunde Profeten(S) förvänta sig av icke-troende (bland hans släkt eller andra) som inte erkände honom som en profet?

Således är det muslimerna som tilltalats i versen. Om nu Yusuf Ali menade att versen tilltalade de muslimer som var hans släktingar, vill vi då ställa frågan: ”Vem bland de släkten till Profeten(S) var muslimer men som försökte förfölja Profeten(S)?” Svaret är ingen. Om någon inte håller med får den personen gärna lägga fram sitt bevis från historien om Profetens(S) liv.

Således är Yusuf Alis kommentar varken förenlig med dem ovannämnda sunnitiska återberättelserna i det avseendet eller förenlig med logiken. Vi har inte för avsikt att diskutera alla brister som existerar i Yusuf Alis verk. Det finns vissa banala brister i hans översättning av Koranen och det finns även en bok med titeln: ”En diskussion om Yusuf Alis felaktigheter” (av Mujlisul-Ulama, tryckt 1987) som diskuterar vissa av hans oriktigheter. Även om vi inte har för avsikt att fullständigt misskreditera hans verk, är det lämpligt att nämna hans översättning av en Koranvers i samband med aktuella ämnet och jämföra det med andra översättningar. Versen är väldigt lik den ovannämnda versen (42:23). Allah, till vem makt och majestät tillhör, har sagt [på engelska för att påvisa skillnaden, övers. anm.]:

“Say, ‘Whatever payment I might have asked of you - it is yours. My payment is only from Allah, and He is, over all things, Witness.’”
[Den heliga Koranen 34:47]

Detta är Pickthalls översättning:
”Say: ‘Whatever reward I might have asked of you is yours.’”

Låt oss nu läsa Yusuf Alis översättning:
”Say: ‘No reward do I ask of you: it is (all) in your interest: ‘”

Man kan se att Yusuf Alis översättning förser oss med en betydelse som motsäger de andras. I översättningen ovan konstaterar Yusuf Ali att Profeten(S) inte bad om en belöning. Genom detta motsäger Yusuf Ali sin egen översättning av den andra nämnda versen (42:23) där han konstaterar att Profeten(S) i själva verket bad om en belöning:

”Säg [Muhammad]: ’Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [Qurba = släkten] den kärlek [de har rätt att vänta]’”

Det finns ingen tvekan om att Profetens(S) ersättning är hos Allah(SWT), men med ovanstående befallning från Allah(SWT) bad Profeten(S) människorna att älska hans familj som ersättning. En sådan förfrågan är egentligen för människornas bästa som vers 34:47 vittnar om. Verserna i den heliga Koranen förklarar varandra. Mer förvånande är att det finns en tredje vers med en annan formulering som antyder att den nyttan som människorna får genom att fullborda Profetens(S) önskemål (att visa kärlek och hängivelse till Ahl al-Bait) är att den kommer att leda till Allahs(SWT) väg (Sabil):

”Säg: ’För detta begär jag ingen lön av er; [jag begär] bara att den som är beredd slår in på vägen [sabil] som leder till hans Herre.’”
[Den heliga Koranen 25:57]

Pickthalls översättning:

”Say: I ask of you no reward for this, save that whoso will may choose a way unto his Lord.”

Genom att sätta vers 25:57 vid sidan av 42:23 och 34:47 vittnar det om det faktum att varje medlem i Ahl al-Bait är den rätta vägen (sabil) mot Allah(SWT) och vägen till Hans tillfredsställelse. Den rätta vägen till Allah(SWT) är inte mer än en väg även om den manifesteras i en ordningsföljd av gudomligt utvalda ledare. Som sådan är var och en av dessa ledare den unika vägen (sabil) till Allah(SWT) under deras egen tid och vilka genom folket kan uppnå skydd mot oenighet i religiösa frågor. Faktum är att Allahs Sändebud(S) bekräftade denna slutsats från den senare versen.

Ibn Sa’d och Ibn Hajar har rapporterat följande:

”Allahs Sändebud(S) sade: ’Jag och min Ahl al-Bait är ett träd i Paradiset vars grenar kom till denna värld (dunya). Den som är beredd slår in på vägen [sabil] som leder till hans Herre (genom att ta en gren och nå stammen i Paradiset).’”

Sunnitiska källor:
 al-Tabaqat, av Ibn Sa’d
 Sharaf al-Nubuwwah, av Muhibbuddin al-Tabari, på auktoritet av Abu Sa’id
 al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, sektion 1, s. 231

Ovanstående understrukna del av hadithen ovan från Profeten(S) är den verse som finns i Koranen (25:57). Den sanna kärleken till Ahl al-Bait kommer att förpliktiga oss att följa den rätta vägen som försäkrar mänsklig blomstring i denna värld såväl som i Paradiset i nästa liv.