Hur man sänder välsignelser över Profeten(S)När man sänder välsignelser över Profeten Mohammad(S),
- Säger vissa ”Frid vare över honom”
- Andra säger ”Frid vare över honom och hans familj”
- Vissa andra är mer generösa och säger: ”Frid vare över honom och hans familj, hans fruar och alla hans följeslagare”.

Låt oss nu se hur Profeten(S) själv lärde oss att sända välsignelser över honom:

Allahs(SWT) Sändebud(S) sade: ”Sänd inte en begränsad hälsning till mig!” Följeslagarna frågade: ”Vad är en begränsad hälsning?” Profeten(S) svarade: ”Sägande att Allahs(SWT) välsignelser ska vara över Mohammad(S)”. De frågade: ”Vad skall vi då säga?” Profeten(S) svarade: ”Säg: ’O Allah, sänd Dina välsignelser över Mohammad(S) och hans Ahl al-Bait(A).’” I en annan återberättelse sa Profeten(S): ”Säg: ’O Allah(SWT), sänd Dina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll som DU välsignade Ibrahim(A) och hans hushåll. Sannerligen är DU Den Lovvärde, Den mest Ärorike”.

Sunnitiska källor:
al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar, kap. 11, sektion 1, s. 225

Detta uttalande från Profeten(S) var i samband med följande vers från den heliga Koranen som uppenbarades om Ibrahims(A) hushåll:

”[Budbärarna] sade: "Förvånas du över Guds beslut? Guds nåd och välsignelser skall vara med er alla i detta hus! Honom tillhör allt lov och pris!"
[Den heliga Koranen 11:73]

Utöver detta har Ibn Hajar även nämnt att vissa sunnitiska Koran kommentatorer har återberättat från Ibn Abbas att versen ”Fred och välsignelse över Aal Yasin” (Koranen 37:130) refererar till Profeten Mohammads(S) familj.

(Se även al-Sawa’iq al-Muhriqah av Ibn Hajar, kap 11, sektion 1, s. 228)

Från den tidigare nämnda återberättelsen kan man se att Allahs(SWT) Sändebud(S) nämnde sitt namn och hans Ahl al-Bait(A) tillsammans och ogillade nämnandet av hans namn ensamt. Han beordrade specifikt att hans följeslagare skulle inkludera hans familj i alla deras hälsningar till Profeten Mohammad(S). Detta eftersom endast de individer som Koranen vittnar om deras bästa rening (den sista meningen i vers 33:33) är värda att lovprisas. Låt oss se på fler traditioner, denna gång från Sahih al-Bukhari:

Sahih al-Bukhari hadith 6.320

Återberättad av Ka’b Ibn Ujra:

Det sades: ”O Allahs(SWT) Sändebud(S)! Vi vet hur vi man hälsar dig, men hur ska vi åkalla Allah(SWT) för att lovprisa dig?” Profeten(S) sade: ”Säg: ’O Allah(SWT)! Sänd Dina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll som DU sände Dina välsignelser/hälsningar över Ibrahims(A) familj. Sannerligen är DU Den Lovvärde, Den mest Ärorike”.

Sahih al-Bukhari hadith 6.321

Återberättad av Abu Said al-Khudri:

Vi sade: ”O Allahs(SWT) Sändebud(S)! Vi känner till denna hälsning till dig men hur ska vi be Allah(SWT) att lovprisa dig?” Han sade: ”Säg: ’O Allah(SWT)! Sänd Din hälsning över Mohammad(S) som är Din tjänare och Ditt Sändebud(S) som DU sände Din hälsning över Ibrahims(A) familj och sänd Dina välsignelser över Mohammad(S) och Mohammads(S) hushåll som DU sände Dina välsignelser över Ibrahims(A) hushåll.”

*Sahih al-Bukhari hadith 6.322

Återberättad av Ibn Abi Hazim och ad-Darawardi:

Yazid återberättade (liknande med följande ord): ”(…) Och sänd Dina välsignelser över Mohammad(S) och Mohammads(S) familj som DU sände Dina välsignelser över Ibrahim(A) och Ibrahims(A) familj.”

Sahih al-Bukhari hadith 8.368

Återberättad av Abdul-Rahman Ibn Abi Layla:

Ka’b Ibn Ujra mötte mig och sade: ”Skall jag skänka dig en gåva? När Profeten(S) kom till oss en gång, sade vi: ’O Allahs(SWT) Sändebud(S)! Vi vet hur vi ska hälsa dig, men hur ska vi skicka Salat över dig?’ Han svarade: ’Säg: ’O Allah(SWT)! Sänd Dina lovprisningar (Salawat) över Mohammad(S) och hans familj som DU sände Din Salawat över Ibrahims(A) familj. O Allah(SWT)! Sänd Dina välsignelser över Mohammad(S) och Mohammads(S) familj som DU sände Dina välsignelser över Ibrahims(A) familj. Sannerligen är DU Den Lovvärde, Den mest Ärorike”.

Ytterligare två traditioner är följande:

Abu Masud Badri återberättar: ”En dag satt vi med Sad Ibn Ubadah när den heliga Profeten(S) kom till oss. Bashir Ibn Sad frågade den heliga Profeten(S): ’O Allahs(SWT) Sändebud(S)! Vi har beordrats av Allah(SWT) att skicka välsignelser över dig genom att recitera Salat; hur skall vi göra detta?’ Den heliga Profeten(S) var tyst en stund, så pass länge att vi önskade att Bashir Ibn Sad inte hade ställt sin fråga till den heliga Profeten(S). Efter en stund sade den heliga Profeten(S) följande ord:

’O Allah(SWT), sänd Dina välsignelser över Mohammad(S) och Mohammads(S) barn som DU sände Dina välsignelser över Ibrahim(A), och välsigna Mohammad(S) och Mohammads(S) barn som DU välsignade Ibrahim(A). Sannerligen är DU Den Lovvärde, Den mest Ärorike’. Den heliga Profeten(S) fortsatte och sade: ’Och hälsningen är redan känd för er.’”

Sunnitiska källor: Riyadh al-Saliheen, av al-Nawawi, engelska versionen, tradition nummer 1406

Även om dem ovannämnda traditionerna bekräftar att Profeten(S) beordrade människor att skicka Salawat över honom och hans familj, skall inte detta betraktas som självaktning, utan det var Allahs(SWT) order att följa. Det tjänade som en lärdom av Sunnah till folket. Den sista delen i den sistnämnda återberättelsen in synnerhet visar att Profeten(S) tvekade att salutera sig själv men eftersom det var Allahs(SWT) order förmedlade han budskapet. I en annan återberättelse står följande att läsa:

När Allahs(SWT) Sändebud(S) uppmärksammade att en välsignelse från Allah(SWT) skulle uppenbaras sade han till Safiyya (en av hans fruar): ”Kalla på dem! Kalla på dem!” Safiyya sade: ”Kalla på vem O Allahs(SWT) Sändebud?” Han sade: ”Kalla på min Ahl al-Bait(A) som är Ali(A), Fatima(A), al-Hassan(A) och al-Hossein(A).” Således skickade vi efter dem och de kom till honom.

Sedan spred Profeten(S) sin mantel över dem och höjde sina händer till skyn sägandes: ”O Allah(SWT)! Dessa är min familj (Aal), så välsigna Mohammad(S) och hans familj (Aal). Och Allah(SWT), till vem all Makt och Majestät tillhör, uppenbarade: "Sannerligen vill Gud avlägsna från er Ahl al-Bait [Profetens hushåll] all orenhet och rena er den bästa reningen." (Koranen, den sista meningen i vers 33:33)

Sunnitska källor:
- al-Mustadrak av al-Hakim, kapitlet “Understanding (the virtues) of Companions”, vol 3, s. 148. Författaren skrev sedan: ”Denna återberättelse är autentisk (Sahih) baserad på dem kriterier tillhörande de två Sheikherna (Bukhari och Muslim).”
- Talkhis al-Mustadrak, av al-Dhahabi, vol 3, s. 148
- Usdul Ghabah, vol 3, s. 33

På samma sätt återberättades det att vid ett annat tillfälle när Allahs(SWT) Sändebud(S) samlade Imam Ali(A), Sayyeda Fatima(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) under sin mantel sade han:

”O Allah(SWT)! Sannerligen är de från mig och jag är från dem. Fäst således Dina välsignelser, Din barmhärtighet och Din tillfredsställelse över dem och mig.”

och:

”O Allah(SWT)! Dessa är Aal-Mohammad(S) (Mohammads(S) familj). Fäst således Dina välsignelser och Din frikostighet över Mohammads(S) familj för sannerligen är DU Den Lovvärde, Den Ärorike”.

Sunnitiska källor:
al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar, kap. 11, sektion 1, s. 225, citerad av Ahmad Ibn Hanbal.

Det återberättas också:

Allahs(SWT) Sändebud(S) sade: ”Om någon ber och i den inte sänder välsignelser över mig och min familj, kommer hans bön inte att godtas.”

Sunnitiska källor:
- al-Darqunti, och al-Bayhaqi, som det citerats i:

- al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, s. 349

Faktum är att åkallandet av Salawat över Profetens(S) familj var så pass viktig att det har inkluderats i varje Salawat över Profeten(S). Åkallandet av Salawat över Profetens(S) familj är ett sätt att utfästa sin trohetsed till dem och bestyrka vad Allah(SWT) själv har fastställt för dem: de är renade med den bästa reningen och värdiga att erhålla den hälsningen.

Sidokommentar

Ett sunnitiskt syskon har nämnt följande:

”Jag trodde att ”S” och ”A” (användes inom parentes efter valda religiösa personligheters namn/titel, övers. anm.) användes för profeterna medan ”RA” användes för övriga, inkluderat Imam Ali.”

Förkortningen (A) står för ”Alayh as-salam” vilket betyder ”frid vare med honom.” Det hade varit intressant att få veta varifrån man kommit fram till att man inte får använda denna term för en icke-profet? Kan någon citera en vers från Koranen eller [hänvisa till] en autentisk återberättelse som säger att ”Frid vare med honom” inte kan användas efter Imam Alis(A) namn?

Kära syskon, om vi vill följa Profetens(S) Sunnah är vi beordrade av dem nämnda autentiska återberättelserna att skicka frid över inte enbart Imam Ali(A), utan över alla medlemmar i Profetens(S) hushåll. Om Profeten(S) beordrade oss att sända frid och välsignelser över hans familj, vem är vi då som sätter upp regler i strid med detta och ändå gör anspråk på att vi följer

Profetens(S) Sunnah? Frasen ”Må Allah(SWT) vara nöjd med honom” (RA) kan användas för följeslagarna men inte för Profeten(S) och hans Ahl al-Bait(A) som är fullkomligt rena, felfria och syndfria.