De tolv Imamerna(A) - Del 1Denna artikel handlar om frågan: ”Var kom [konceptet] de tolv Imamerna(A) från och varför bör antalet endast vara tolv?”

Faktum är att svaret finns i Sahih al-Bukhari och Muslim. Det finns ett antal sunnitiska samlingar där alla återger följande autentiska tradition från Profeten(S). För att hålla oss korta citerar vi endast från Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim och Musnad Ahmad Ibn Hanbal.

I Sahih al-Bukhari (den arabisk-engelska versionen) är återberättelsen följande:

Sahih al-Bukhari hadith 9.329
Återberättad av Jabir Ibn Samura:

”Jag hörde Profeten(S) säga: ’Det kommer att finnas tolv befälhavare (Amir).’ Sedan sade han en mening som jag inte hörde. Min fader sade att Profeten(S) tillade: ’De kommer alla att vara från Quraysh.’”

سمعتُ النبي يقول: يكون إثنا عشر أميراً. فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي كلُّهم من قريشI Musnad Ahmad är återberättelsen följande:

”Profeten(S) sade: ’Det kommer att finnas tolv kalifer för detta samfund och alla är från Quraysh.’”

يكون لهذهِ ألامة إثنا عشر خليفة كلُّهَم من قريشKälla: Musnad Ahmad Ibn Hanbal, vol 5, s. 106

I Sahih Muslim är återberättelsen följande:

Återberättad av Jabir Ibn Samura:

”Profeten(S) sade: ’Detta (livet) kommer inte att upphöra förrän det passerats av tolv kalifer.’ Sedan viskade han en mening. Jag frågade min fader vad Profeten(S) sade. Han sade att Profeten(S) hade tillagt: ’Alla de kommer vara från Quraysh.’”

إنَّ هذا الامر لا ينقضي حتَّى يمضي فيهم إثْنا عشر خليفة. ثمَّ تكلم بكلام خفيٍّ. فقلتُ لإبي: ما قال؟ قال: كلُّهُم من قريش.Sunnitiska källor:
- Sahih Muslim, arabiska versionen, Kitab al-Imaara, 1980. Upplagan publicerad i Saudiarabien, vol 3, s. 1452, Tradition #5
- Sahih Muslim, engelska versionen, Kapitel 754 (med titeln: ”Folket är underordnade Quraysh och kalifatet är Qurayshs rättighet” ), vol 3, s. 1009, Tradition #4477

Återigen från Sahih Muslim

”Profeten(S) sade: ’Människornas angelägenheter kommer fortsätta att genomföras (väl) så länge som de styrs av dem tolv männen.”’

لا يزال أمرُ الناس ماضياً ما وليَهُم إثْنَي عشر رجلاً.Sunnitiska källor:
- Sahih Muslim, arabiska versionen, Kitab al-Imaara, 1980. Upplagan publicerad i Saudiarabien, vol 3, s. 1453, Tradition #6
- Sahih Muslim, engelska versionen, kapitel 754 (med titeln: ”Folket är underordnade Quraysh och kalifatet är Qurayshs rättighet” ), vol 3, s. 1010, Tradition #4478

Även:

”Profeten(S) sade: ’Islam kommer fortsätta vara framgångsrik tills det har varit tolv kalifer.’”

لا يزال الاسلامُ عزيزاً إلى إثْنَي عشر خليفةSunnitiska källor:
- Sahih Muslim, arabiska versionen, Kitab al-Imaara, 1980. Upplagan publicerad i Saudiarabien, vol 3, s. 1453, Tradition #7
- Sahih Muslim, engelska versionen, kapitel 754 (med titeln: : ”Folket är underordnade Quraysh och kalifatet är Qurayshs rättighet” ), vol 3, s. 1010, Tradition #4480

Likaså:

”Profeten(S) sade: ’Den Islamiska religionen kommer fortsätta med tolv kalifer för er tills dagen (återuppståndelsens dag) och alla kommer att vara från Quraysh.’”

لا يزالُ الدين قائماً حتَّى تقوم الساعة أو يكون عليكم إثْنا عشرَ خليفةً كُلُّهُم من قريشSunnitiska källor:
- Sahih Muslim, arabiska versionen, Kitab al-Imaara, 1980. Upplagan publicerad i Saudiarabien, vol 3, s. 1453, Tradition #10
- Sahih Muslim, engelska versionen , kapitel 754 (med titeln: : ”Folket är underordnade Quraysh och kalifatet är Qurayshs rättighet” ), vol 3, s. 1010, Tradition #4483

Fler sunnitiska samlingar med liknande återberättelser:

- Sahih al-Tirmidhi, vol 4, s. 501
- Sunan Abu Dawud, vol 2, s. 421 (tre återberättelser)
- Andra så som al-Tiyalasi, Ibn al-Athir, m.fl.


I en annan formulering använder Guds Sändebud(S) ordet ”Imam” istället för ”kalif”. I stor utsträckning har det återberättats:

Profeten(S) sade: ”Imamerna är från Quraysh”

ألأئِمة من قُريشSunnitiska källor:
- al-Mustadrak, av al-Hakim, vol 3, s. 149
- Musnad Ahmad Ibn Hanbal
- Sahih al-Nisa’i, av Anas Ibn Malik
- Sunan, av al-Baihaqi
- al-Sawa’iq al-Muhriqa, av Ibn Hajar al-Haithami, kap. 11, sektion 2, s. 287

Uppenbarligen passar inte dem ovannämnda återberättelserna för de fyra första kaliferna tillsammans då de var färre än tolv. De kan inte heller tillämpas för de Umayyadiska kaliferna eftersom:

a) de var fler än tolv
b) de var all tyranner och orättvisa (utom Umar Ibn Abd al-Aziz)
c) de var inte från Hashemiterna och den heliga Profeten(S) har sagt i en annan tradition: ”De kommer alla vara från Bani Hashim”

De kan inte heller tillämpas för de abbasidiska kaliferna eftersom:
a) de var fler än tolv
b) de förföljde Profetens(S) ättlingar överallt vilket innebär att de inte efterlevde den Koraniska versen: ”Jag ber er inte om någon ersättning förutom kärlek till min familj.” (42:23)

Kalifatets olyckliga historia visar, enligt vad vi minns och även från det sunnitiska perspektivet, att det inte fanns någon god kalif kvar efter de 4 fyra första kaliferna (det vore fem om vi inkluderade Umar Ibn Abd al-Aziz; vissa sunniter är väldigt generösa och inkluderar även Imam Hassan(A) och Imam Mahdi(AJ) i den listan).

För att fylla ut listans tolv personer har vissa även inkluderat välkända tyranner till listan, som Yazid Ibn Mu’awiyah, Marwan Ibn al-Hakam, Abdul Malik Marwan och Husham Ibn Abdul-Malik. Anledningen är uppenbar och precis som vi redan konstaterat är det på grund av bristen på anständiga och ärliga ledare i Islams historia. Vi skulle vilja påminna er om att ”kalif” betyder efterträdare/ställföreträdare. Efterträdaren till Profeten(S) (eller föregående kalif) bör komma fram omedelbart efter Profetens(S) (eller föregående kalifens) bortgång. Om det finns en lucka mellan den bortgångne och efterträdaren har ”efterträdare” ingen mening. Så efterträdaren bör komma direkt efter utan någon lucka. Dessutom, precis som Profeten(S) konstaterat i dem ovannämnda återberättelserna, kommer de tolv kaliferna att sträcka sig till återuppståndelsen.

Som ni känner till, följeslagarna till Profetens(S) hushåll tillskriver dessa tolv kalifer till sina 12 imamer som startar med Imam Ali(A) och slutar med Imam Mahdi(AJ), ledaren av vår tid. De är kalifer eftersom Allah(SWT) gjorde de till kalifer (de är Allahs(SWT) ställföreträdare på jorden). Genom tiden och historiska händelser vet vi att de ovannämnda återberättelser från den heliga Profeten(S) åsyftade de tolv imamerna från Ahl al-Bait(A) som är ättlingar till Profeten(S) eftersom vi inte har 12 andra rena kandidater i Islams historia vars rättfärdighet alla muslimer är ense om. Det är intressant att veta att även Shias fiender inte har kunnat hitta ett enda fel hos dessa tolv imamers dygder. Utöver detta kom dessa tolv imamer efter varandra utan någon lucka.

Det är nu tydligt att det enda sättet att tolka de tidigare nämnda återberättelserna som återberättats av al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Hakim och Ahmad Ibn Hanbal är att acceptera att de hänvisar till de tolv imamerna från Profetens(S) Ahl al-Bait(A), eftersom de var under sin tid de mest kunniga, de mest lysande, de mest gudfruktiga, de frommaste, de med bästa personliga dygder och de mest hedervärda inför Allah(SWT). Deras kunskap härrörde från deras förfader (Profeten(S)) genom deras fäder. Dessa är Ahl al-Bait(A) vars syndfrihet, felfrihet och renhet har bekräftats av den heliga Koranen (den sista meningen i vers 33:33).

Dessutom, Profetens(A) ovannämnda återberättelser, som anses vara autentiska av sunniter, visar bortom all tvivel att konceptet tolv imamer inte är något utav tolvshiiters påhitt. Det är förvånande att trots erkännande från al-Bukhari, Muslim och andra framstående sunnitiska rättslärda om de tolv imamerna, stannar sunniter alltid efter den fjärde kalifen! Intressant nog finns det sunnitiska rapporter där Allahs(SWT) Sändebud(S) namngav de tolv medlemmarna från hans Ahl al-Bait(A) en och en, där han började med Imam Ali(A) och slutade med Imam Mahdi(AJ). (Se ”Yanabi’ al-Mawadda” , av al-Qunduzi al-Hanafi.)

Efter att nu ha granskat alla dessa tydliga och autentiska återberättelser som alla muslimer är överens om, skulle vi vilja fråga våra sunnitiska syskon vilka dessa tolv kalifer efter Profeten Mohammad(S) är? Vänligen stöd era påståenden med hänvisning till Koranen eller de sex sunnitiska hadith-samlingarna och rättfärdiga deras handlingar genom historien. Kom ihåg att anvisningar från dessa tolv efterträdare till Profeten(S) måste lydas. Sannerligen sade Allahs(SWT) Sändebud(S):

”Den som dör utan att känna sin tids Imam är lik den som dött under Jahliyyah (eran innan Islam)”

من ماتً و لم يعرف إمام زمانهِ مات ميتة جاهليةLite fakta om Ahl al-Baits(A) tolv imamerDen första Imamen
De troendes Mästare, Abul Hassan, Imam Ali al-Murtadha, son till Abu Talib, föddes den 13:e Rajab, 10 år innan Profetskapet deklarerades (600 e.kr) inne i Ka’ba. Han blev Imam efter Profetens(S) bortgång den 28:e Safar 11 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina)/632 e.Kr och blev dödligt sårad genom Ibn Muljims giftiga svärd medan han genomförde bönen i Kufas moské (i Irak) och två dagar senare, den 21:a av den heliga månaden Ramadan år 41/662, gick han bort på grund av slaget och begravdes i Najaf, Irak.

Den andra Imamen
Abu Mohammad, Imam al-Hassan al-Mujtaba, son till Ali. Föddes den 15:e månaden Ramadan år 3/625 i Medina. Nådde martyrskap genom förgiftning den 7:e eller 28:e Safar år 50/670 i Medina på order av Mu’awiyah.

Den tredje Imamen
Abu Abdallah, Imam al-Hossein, martyrernas Mästare (Seyyed al-Shuhada), son till Ali. Föddes den 3:e Sha’ban år 4/626 i Medina, blev martyr tillsammans med sina söner (bara en son överlevde), anhöriga och följeslagare den 10:e Muharram (Ashura) år 61/680 i Karbala, Irak på order av Yazid. Han och hans äldre broder, Imam al-Hassan(A), var söner till Fatima Zahra(A), Profetens(S) dotter.

Den fjärde Imamen
Abu Mohammad, Imam Ali Zayn al-Abedin, son till al-Hossein, föddes den 5:e Sha’ban år 38/659. Nådde martyrskap genom förgiftning den 25:e Muharram år 94/712 eller 95/713 i Medina på order av Husham Ibn Abdul-Malik.

Den femte Imamen
Abu Jafar, Imam Mohammad al-Baqir, son till Ali. Föddes den 1:a Rajab år 57/677 i Medina. Blev martyr genom förgiftning av Ibrahim den 7:e thul-Hijjah år 114/733 i Medina.

Den sjätte Imamen
Abu Abdallah, Imam Jafar al-Sadiq, son till Mohammad. Föddes den 17:e Rabi’ al-awwal år 83/702 i Medina. Blev martyr genom förgiftning den 25:e Shawwal år 148/765 på order av al-Mansur.

Den sjunde Imamen
Abul Hassan al-Awwal, Imam Musa al-Kadhim, son till Jafar. Föddes i al-Abwa (ca 11 km från Medina) den 7:e Safar år 128/745. Blev martyr genom förgiftning den 25:e Rajab år 183/799 i Harun al-Rashids fängelse i Bagdad, Irak och begravdes i al-Kadhimiyyah i närheten av Bagdad.

Den åttonde Imamen
Abul Hassan al-Thani, Imam Ali al-Ridha, son till Musa. Föddes i Medina den 11:e thul-Qe’da år 148/765. Blev martyr genom förgiftning den 17:e Safar år 203/818 i Mashhad (Khurasan, Iran) på order av Mamun.

Den nionde Imamen
Abu Jafar al-Thani, Imam Mohammad al-Taqi al-Jawad, son till Ali. Föddes den 10:e Rajab år 195/811 i Medina. Blev martyr genom förgiftning på order av Mu’tasim i Bagdad den 29:e thul-Qe’da år 220/835. Han begravdes tillsammans med sin farfar i al-Kadhimiyyah.

Den tionde Imamen
Abul-Hassan al-Thalith, Imam Ali al-Naqi al-Hadi, son till Mohammad. Föddes den 5:e Rajab år 214/829 i Medina. Blev martyr genom förgiftning i Samarra, Irak den 3:e Rajab år 254/868 på order sav Mutawakkil.

Den elfte Imamen
Abu Mohammad, Imam al-Hassan al-Askari, son till Ali. Föddes den 10:e Rabi’ al-thani år 232/846 i Medina. Blev martyr genom förgiftning av Mu’tamid i Samarra, Irak den 8:e Rabi’ al-awwal år 260/874.

Den tolfte Imamen
Abul-Qasim, Imam Mohammad al-Mahdi, son till al-Hassan. Han föddes den 15:e Sha’ban år 255/869 i Samarra, Irak. Han är vår nutida och levande Imam. Han gick in i den mindre fördoldheten år 260/874 som fortsatte fram till år 329/844. Sedan påbörjades den större fördoldheten som fortsätter än idag. Han kommer att återkomma när Allah(SWT) ger honom tillåtelse att etablera Allahs(SWT) kungadöme på jorden och fylla världen med rättvisa och jämställdhet på samma sätt som den fylldes med orättvisa och tyranni. Han är al-Qaim (den som kommer att stå upp för att etablera Allahs(SWT) styre); al-Hujja (Allahs(SWT) bevis över Hans skapelser); Sahib al-Zaman (Tidens mästare) och Sahib al-Amr (Den som har stöd av den gudomliga auktoriteten).