Varför Ahl al-Bait?(A)
Syftet med den här artikeln är endast att demonstrera att den shiitiska synen angående den speciella vikten och ledarskapet hos Ahl al-Bait inte kommer från intet. På det här sättet, hoppas jag att detta bidrar till en bättre förståelse bland muslimerna och således hjälpa till att reducera vissa människors fientlighet mot efterföljare till Profetens(S) Hushåll.

Det faktum att vi Shia har antagit en troslära som skiljer sig från Ashariternas vad gäller den fundamentala tron, och skiljer sig från de fyra sunnitiska juristerna vad gäller lagar, riter och observerande, bygger inte alls på sekterism eller fördomar. Det är snarare den teologiska resonemanget som har lett oss till att anta troslära av de Imamer som tillhör Ahl al-Bait hos den Heliga Profeten, Allahs Sändebud.

Vi har därför helt och hållet bundit oss själva till dem i vår observerande såväl som vår tro; i inhämtningen av vår kunskap om Koranen och Profetens Sunnah, och all vårt material, moralisk och andliga värderingar på grunden för den teologiska och logiska bevisningen. Vi har gjort detta i lydnad till den Heliga Profeten och underkastelse till hans Sunnah.

Hade vi inte varit övertygade om dessa bevis att inte godkänna andra Imamer än de från Ahl al-Bait, och att söka Allahs närhet via dem, så hade vi antagligen fäst oss vid trosläran hos majoritet för enighet och broderskap. Men obestridlig logik befaller en troende att följa sanningen oavsett vad andra anser.

Majoriteten av muslimerna är okapabla till att producera argument för att visa vilken av deras fyra jurister är bäst. Det är omöjligt att följa alla, och således måste man, innan man säger att det är "obligatoriskt" att följa dem, bevisa vem av dem man skall följa. Vi har funderat över argumenten från Hanafis, Shafis, Malikis och Hanbalis med ögonen hos en som söker sanningen och vi har sökt långt och brett, men vi har inte funnit svaret till detta, förutom att de alla var stora jurister och ärliga och rättvisa män. Men ni är medvetna om att en jurists kapacitet, ärlighet och rättvisa och storhet inte är ett monopol för dessa fyra personer bara. Hur kan det då vara "obligatoriskt" att endast följa dessa?

Vi anser inte att någon kan kliva fram och påstå att dessa personer är bättre än våra Imamer, de rena och heliga ättlingarna till Profeten(S), Frälsningens Ark, Ångerns Portar, som vi genom dem kan uppnå skydd mot oenighet i religiösa frågor; för de är vägledningens emblem, och ledarna mot den rätta stigen.

Men efter att Profeten(S) gick bort började politik spela sin del i religionens affärer och ni vet vad som ägde rum i Islams hjärta som resultat av detta. Under alla dessa prövningstider, fortsatte Shiiterna hålla fast vid Koranen och Ahl al-Baits Imamer som den Heliga Profeten lämnade bland oss som de två tunga sakerna (al-Thaqalain). Det har funnits vissa extrema sekter (al-Ghulat) som kommer upp då och nu i Islams historia; hur som helst, shiiternas huvudfåra har aldrig avletts från denna stig sedan Imam Ali och Fatimahs (frid vara över dem) tider tills vår dag idag.

Shiiterna existerade när Ashari och alla fyra Sunni imamer inte hade fötts än och ingen hade hört om dem. Fram tills tredje generationen efter Profetens tid var det ingen som kände till Asharis och de fyra Sunni imamerna. Ashari föddes 270 e.h. och dog 320 e.h; Ibn Hanbal föddes 164 e.h. och dog 241 e.h.; Shafi föddes 150 e.h. och dog 204 e.h.: Malik föddes 95 e.h. och dog 169 e.h.; Abu Hanifa föddes år 80 e.h. och dog 150 e.h. Shiiterna å andra sidan följer Ahl al-Baits stig vilket inkluderar Imam Ali, Fatimah Zahra, al-Hassan och al-Hossein (frid vara över dem alla) som alla levde samtida med den heliga Profeten(S) och växte upp i hans hus.

Vad gäller Ahl al-Baits(A) kunskaper, är det tillräckligt att säga att Imam Jafar as-Sadiq(A) var läraren för två av sunni imamerna, Abu Hanifa al-Numan och Malik ibn Anas. Abu Hanifa har sagt: "Om det inte vore för de två åren så hade al-Numan svält" där syftar han till de två åren som han drog nytta av kunskapen från Imam Jafar as-Sadiq(A). Malik vittnade också om rätten om att han inte möt någon annan mer lärd inom Islamisk Juridik bättre än Imam Jafar as-Sadiq(A).

Den Abbasidiska kalifen, al-Mansor, befallde Abu Hanifa att förbereda ett par svåra frågor till Imam Sadiq(A) angående Islamiska lagar och ställa frågorna till Imam i närvaron av al-Mansoor. Abu Hanifa förberedde 40 svåra frågor och frågade Imam Sadiq(A) angående dem i närvaron av al-Mansoor. Imam nöjde sig inte med att bara besvara frågorna utan han gav åsikterna från de irakiska och de Hijaz lärdas syn på det hela. Abu Hanifa kommenterade denna händelse med följande ord:

"Sannerligen är den mest kunniga bland människorna är den som är mest kunniga angående deras skilda åsikter."

Sunni referens:

* Shaykh Mohammad Abu Zahra i hans bok "al-Imam al-Sadiq", s. 27

Abu Hanifa beskriver sina känslor (när han gick in i al-Mansors palats och hittade Imam Jafar as-Sadiq(A) sittande bredvid honom) med följande ord:

"När jag såg Imam Jafar, såg jag att hans personlighet befaller mer respekt än kalifen själv. Men trots detta var det kalifen som styrde den Muslimska världen och Imam Jafar var en vanlig medborgare."

Sunni referens:

* Shaykh Mohammad Abu Zahra i hans bok "al-Imam al-Sadiq", s. 27

Malik (den andra Sunni imamen) sade:

"Jag brukade komma till Jafar ibn Mohammad(A) och stanna hos honom ganska länge. Varje gång jag besökte honom, fann jag honom bedjande, fastande, eller reciterande Koranen. Varje gång han rapporterade ett uttalandet från Guds Sändebud, var han i tvagning. Han var en utmärkande dyrkare som inte påverkades av den materiella världen. Han var av de Guds fruktiga människorna."

Sunni referens:

* Shaikh Mohammad Abu Zahra i hans bok "al-Imam al-Sadiq", s. 66

Shaykh Muhammad Abu Zahra som var en utomstående sunnitisk lärd under samma tid sade:

"De olika Muslimska lärda var aldrig eniga en fråga helt och hållet förutom Imam Jafars dygd och kunskap. Sunni imamerna som levde under den här tiden var hans studenter. Malik var en av dem och de som levde samtida med Malik så som Sufyan al-Thouri och många andra. Abu Hanifa var också en av hans studenter trots att de var i samma ålder, han ansåg ändå att Imam Jafar var den mest kunniga i den Muslimska världen."

Sunni referens:

* Shaykh Muhammad Abu Zahra i hans bok "al-Imam al-Sadiq", s. 66

Bandet mellan enighet och broderskap kan stärkas och oenighet slutas om alla Muslimer samtycker till att det är ett måste att följa Ahl al-Bait. Faktum är att många stora sunnitiska rättslärda har erkänt att den shiitiska skolan är en av de rikaste Islamiska skolorna på grund av att kunskapen i den shiitiska skolan härrörs från Profetens(S) Ahl al-Bait vars höga kunskap och renhet har bekräftats av Koranen. Dessa sunni lärda har även utfärdat fatwa att det är tillåtet för sunniterna att följa tolv shia juridiken. Bland dessa stora lärda är Shaykh Mahmood Shaltoot, ledaren för al-Azhar universitet (mellan år 1950-60).

Oenigheten bland de olika sunnitiska skolorna är inget annat än bristen på överenskommelse mellan Shia och Sunni. Ett stort antal av skrifter av rättslärda på båda sidor kommer att förtydliga detta för oss.

Eftersom baserat på traditionen om de två tunga tingen så bär Ahl al-Bait på samma tyngd i Allahs ögon som den Heliga Koranen, den förstnämnda har samma kvalitéer som det sistnämnda. Precis som Koranen är sanning från början till slutet utan någon skugga av tvivel, och precis som det är en plikt för varje Muslim att lyda dess befallningar, så är också Ahl al-Bait perfekta och ärlig vägledning vars befallningar måste följas av alla. Därför kan det inte finnas någon ursäkt för att fly undan accepterandet av deras ledarskap och att följa deras troslära och tro. Muslimerna är bundna till dessa ord av den Heliga Profeten att följa dem och ingen annan. Precis som det är omöjligt för Muslimerna att vända sig ifrån den Heliga Koranen eller att anta någon lag som går emot den, så är fallet med Ahl al-Bait som onekligen har beskrivits som jämlikt i tyngden och viktigheten jämfört med Den Heliga Koranen, samma attityd har antagits vad gäller deras order, och det kan inte vara tillåtet att vända sig från någon av deras order till en annan persons. Efter att ha nämnt traditionen om de två tunga sakerna, säger Ibn Hajar:

"Dessa ord visar att Ahl al-Baits medlemmar som innehar dessa distinktioner är överlägsna alla andra människor." Sunni referens: al-Sawa'iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar, s. 136

Allahs Sändebud sade:

"Den som önskar leva och dö som mig och gå till himmeln (efter döden), som min Herre har lovat mig, nämligen den eviga himmeln, bör erkänna Ali(A) som min efterträdare, och efter honom bör han erkänna Alis söner, eftersom de är folket som aldrig kommer att lämna er utanför vägledningens dörr och inte heller kommer de låta er träda igenom den vilseledande dörren."

Sunni referenser:

* Kanz al-Ummal, av al-Muttaqi al-Hindi, vol. 6, s. 155, Tradition #2578
* Också förkortad Kanz al-Ummal på marginalen av Musnad av Ahmad Ibn Hanbal vol. 5, s. 32

Återigen har betydelsen av Ahl al-Baits ledarskap bekräftats genom den här fina analogin av Allahs Sändebud:

Allahs Sändebud sade: "Betrakta Ahl al-Bait bland er som huvudet på kroppen, eller ögonen för ansiktet, för ansiktet vägleds endast genom ögonen."

Sunni referenser:

* Is'af al-Raghibeen, av al-Saban
* al-Sharaf al-Mua'abbad, av Shaikh Yusuf al-Nabahani, s. 31, av mer än en auktoritet.

Också:

Allahs Sändebud(S) sade: "Min Ahl al-Bait är skyddade plats för tillflykt angående dispyter i religionen." (Mustadrak Hakim)

Dessa traditioner lämnar därför ingen plats för tvivel. Det kan inte finnas någon annan väg än att följa Ahl al-Bait och ge upp all opposition till dem.

Allahs Sändebud sade: "Kunskap om Ale-Mohammad (Mohammads familj) betyder frälsning från elden, och kärlek till dem är ett pass för att krossa Siraat bron, och lydnad till dem är ett skydd mot Gudomlig vrede."

Sunni referenser:

* Kitab al-Shafa, av Qadhi 'Ayadh, publicerat i 1328 AH, vol. 2, s. 40
* Yanabi al-Mawaddah, al-Qundoozi al-Hanafi, sektion 65, s. 370

Abdullah Ibn Hantab relaterar:

Allahs Sändebud(S) addresserade oss vid Juhfa med följande ord: "Har inte jag större auktoritet över er än er själva?" Alla svarade: "Ja, självklart." Då sade han: "Jag kommer att hålla er ansvariga för två ting, nämligen Allahs Bok och mina ättlingar."

Sunni referens:

* Ihyaa al-Mayyit, av al-Hafidh Jalaluddin al-Suyuti
* Arba'in al-'Arbain, av Allamah al-Nabahani

Därför är anledningen bakom att vi antagit Ahl al-Baits tro uteslutande mot andras är att Allah själv har gett företräde för dem endast. Det är tillräckligt att citera al-Shafis dikt (en av Sunni Imamerna) om Ahl al-Bait vilket går enligt följande:

"Medlemmar ur Profetens Hushåll, er kärlek är Gudomlig plikt över mänskligheten. Gud uppenbarade det i Hans Koran. Det är tillräckligt bland era privilegier att den som inte välsignar er, hans böner kommer inte accepteras.

"Om kärleken till medlemmarna ur Profetens Hushåll är Rafidi (förkastande), låt mänskligheten och Jinn vittna om att jag är en Rafidi (förkastare)."

Den ovannämnda dikten av Shafi är välkänt bland arabiskt talande människor för att de skall kräva någon källa. Men för att de som insisterar på källa skall dra nytta så citerar vi källan:

* Tafsir al-Kabir, av Fakhr al-Din al-Razi, vol. 27, s. 166, under kommentarer till versen 42:23 i Koranen.
* al-Sawa'iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar, s. 88, i samband med versen 33:33 i Koranen.

Bröder och systrar, i våra böner, och jag är säker på att ni även i era böner, säger:

"Jag vittnar om att Mohammad är Guds tjänare och Hans Sändebud. O Herre, skicka Dina välsignelser över Mohammad och hans familj."