FörordI Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

"Gud vill befria er, O Hushållets folk, från all [jordisk] smuts och rena er med den perfekta renheten"
[Den Heliga Koranen 33:33]

Vi presenterar här en samling av information som handlar om diskussionsfrågor mellan sunni och shia. Denna encyclopedia täcker de viktigaste frågorna i Shias inriktningen. Denna encyclopedia är först och främst byggd på hadither från sunnimuslimska källor. Vi antar att läsaren vill se bevis för detta från sunniböcker. Men hur som helst, i diskussionerna så lyfter vi fram både Shia och Sunni perspektiv för att bibehålla en nivå av rättvisa och integritet i artiklarna.

Islams fiender vars mål är att splittra muslimerna har koncentrerat sina attacker mot Ahl al-Baits(A) efterföljare. De delar ut anti-Shia flygblad över hela världen och de har missförstått Ahl al-Baits rättsskola och således sprider felaktig information om denna skola. De hoppas kunna skapa förvirring hos de som försöker läsa sig till mer kunskap om Ahl al-Bait(A) - Profetens(S) helgade familj. Dessa attacker har politiska motiv och dess mål är att förgöra Islams sanna ande och för att gro och odla fientlighet och felaktig bild av Shia. De felciterar hadither från Shia källor eller citerar de ur sin kontext för att misstolka Shia trosartiklar och för att göra narr av Ahl al-Baits(A) efterföljare.

För att möta dessa attacker har vi två val. Det ena är att bortse från vad de gör och kanske försöka att endast förneka deras anklagelser. Det andra är att förse omvärlden generellt och muslimerna specifikt med en korrekt representation av vår tro istället för den som täckts med falsk propaganda. Den sistnämnda är den mest logiska i denna era av information och kommunikation.

Umayyaddynastins och Abbasidernas härskare brukade se varje anhängare till Ahl al-Bait(A) som en fara för deras tro. De konspirerade mot Shia och spred alla konstiga rykten om dem och anklagade de för hädelse och otro. De uppmanade muslimerna att döda dem och tillskansa deras tillgångar och rikedomar. Decennier passerade med bearbetad orättvisa och terror mot Ahl al-Baits(A) efterföljare.

Vi förväntas att det nu när vi befinner oss i en era av teknologi och information att misstagen från förr korrigeras. Det är lätt för muslimer att diskutera problemen och finna lösningar till det. Efter decennier av missförstånd och brist på kommunikation, så är det enda sättet för att lösa det nu, detta mål, är genom diskussioner, opartiska rättslärda och att söka sanningen från djupet av det islamiska arvet. Detta är den magnifika vägen som Profet Mohammad(S) introducerade för mänskligheten och som det nämnts i Koranen:

"Säg [Muhammad]: "Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt att dyrka Gud - jag och de som följer mig"
[Den Heliga Koranen 12:108]

Som efterföljare till Guds Sändebud(S) så är det ålagt oss att basera muslimernas enighet på upplysning och igenkännande. I vår väg mot illuminerandet av Sanningen, så gör vi vårt bästa för att undvika och provocera på något sätt överhuvudtaget, då en provokation inte kommer leda oss någon annastans än till splittring, osämja och fientlighet mellan muslimerna. Vi tror starkt på enighet bland muslimerna och vi vidtar alla åtgärder och gör vårt bästa för att stödja denna ide. För att uppnå detta baserar vi våra argument endast på följande saker som är fundamentala för denna encyclopedia:


1) Den Heliga Koranen
2) Logiska resongemang
3) Traditionerna (hadither) som finns nämnda i både Sunni och Shia källor. Detta i sig indikerar att sådana traditioner är frekventa (Mutawatir) och som finns återberättade hos både skolor.

Med detta hoppas vi att de olika skolorna ska komma närmare varandra. Eftersom traditionerna som vi citerar finns hos både skolor så är de giltiga för både skolor och kan därför presenteras som bevis.

Vi ber Gud om vägledning och framgång i detta.
All lov och pris tillhör Allah, Världarnas Herre,"