Är det förbjudet att tillhöra en grupp inom islam?Vissa människor påstår att en muslim inte ska kalla sig för annat än muslim. De citerar verserna i Koranen som förkastar sekterism och därför drar de slutsatsen att vara medlem i någon grupp inte är tillåtet för muslimer.

Det är sant att islam är emot sekterism och uppdelandet i grupper. Dock är tillhörigheten till en grupp inte nödvändigtvis samma sak som sekterism per automatik såvida inte gruppen är en sekt i sig.

Åsikten om att man inte ska kalla sig för annat än muslim motsäger Koranen. Faktum är att Allah(Swt) ibland har använt andra termer än muslim när han refererat till en viss grupp av muslimer. Till exempel på vissa platser i Koranen så nämner Gud en grupp av muslimer med namnet ”Hizbollah” vilket betyder ”Guds Parti”. Om Koranen förkastar tillhörigheten till någon grupp och man endast bör kalla sig för muslim då är Allah(Swt) sekteristisk (må Allah(Swt) skydda oss) genom att främja sitt eget parti! Faktum är att Allah(Swt) använder ett annorlunda namn eftersom Han vill tilltala en väldigt dygdig grupp av muslimer. Dessutom är varje medlem i ”Guds Parti” en muslim men motsatsen är inte nödvändigtvis sant. Vissa muslimer är svaga muslimer och vissa är endast muslimer till identiteten och därför tillhör dessa personer inte Guds parti som Allah(Swt) sa följande om:

”Sannerligen är Guds parti de segrande.”
[Den heliga Koranen 58:22]

Detta visar att inte varje grupp inom islam är fördömd. Faktum är att ursprunget till ordet muslim går tillbaka till Profeten Ibrahim(A). Koranen poängterar att Profeten Ibrahim(A) var muslim:

”Ibrahim var inte en jude och inte heller kristen men han var en ärlig man och muslim och han var inte av idoldyrkarna.”
[Den heliga Koranen 3:67]

I en annan vers säger Allah(Swt) att Profeten Ibrahim(A) var den som namngav oss muslimer:

”Det är er fader Ibrahims religion och han kallade er muslimer sen innan och i den här uppenbarelsen.”
[Den heliga Koranen 22:78]

I en annan vers råder Profeten Ibrahim(A) sina söner att inte dö utan att vara muslimer:

”Och detta var rådet som Ibrahim gav sina söner och så gjorde Yaqob; ”O mina söner! Allah har valt den här tron för er; dö inte innan ni accepterar den islamiska tron.”
[Den heliga Koranen 2:132]

Överraskande nog så vittnar Koranen om att Profeten Ibrahim(A) var en Shia (en följare, en medlem i en grupp) till Profeten Nuh(A):

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ

”Och sannerligen var Ibrahim bland hans (Nuhs) shia”
[Den heliga Koranen 37:83]

Man bör fråga sig varför Profeten Ibrahim(A) som har kallats för muslim och rådgivit andra att vara muslimer till döden även har kallats för Shia? Detta lämnar inget utrymme för annat än att vara Shia till Nuh(A) inte motsäger sig att vara muslim.

Vi inser nu att vara medlem i en grupp inte motsäger sig vår identitet som muslimer så länge som gruppens ledare är utsedd av Allah(Swt) eller åtminstone så länge ledaren inte ger order om något som går emot ordern från Allah(Swt) eller Hans Profet(S).

Anta att det finns en grupp med en ledare vars namn är Imam X. Man kan bekänna sig till den här gruppen så länge som man inte föredrar ordern från Imam X över Profetens(S) order. När blir en grupp en sekt som fördöms av Allah(Swt)?

Svaret är att när Imam X hävdar något som går emot befallningarna från Allah(Swt) eller Hans Profet(S) och vi som följare föredrar ordern från Imam X över ordern från Allah(Swt) eller Hans Profet(S). Detta har fördömts hårt i Koranen och en sådan grupp är inte längre en inriktning inom islam utan den har snarare vilselett sina följare från Guds religion och har splittrat sig ur till en sekt.

Må Allah(Swt) skydda oss från sådana grupper.