Kapitel 4 - Tredje Hajj skedet

Tredje skedet: Tredje skedet är att åka från Mekka och Medinah tillbaka till sin hemstad.

Ansvaret vid det laget är mycket svårare än vad det varit i första och andra skedet, eftersom vid det här laget blir ens ansvar precis som Profetens ansvar gentemot Allah:

"de som [för människorna] förlimmade Guds budskap. " (Surah al Ahzab, Vers 39)

Vid första och andra skedet, var man upptagen med att bygga upp sig själv, men vid det här laget, måste man jobba med att bygga andra. Fastän handlingen att upplysa andra begrundas på självuppfostring, emellertid, är denna uppgift så svår att den Nobla Profeten Mohammed (as) hade sagt:

"Surah Hud fick mitt skägg att bli vit från då det visades, `Följ, som du har blivit befalld, den raka vägen - [du] och de so, ångerfulla, med dig har vänt åter till Honom." (Surah Hud, Vers 112)

Självuppfostran har också nämnts i Sarah al Shuara där den säger:


"Följ, som du har blivit befalld. " (Surah Hud, Vers 112)

Emellertid, det som orsakade att profetens skägg blev vitt var befallningen att uppfostra andra :

".... [du] och de so, ångerfulla, med dig har vänt åter till Honom "

Efter att ha återvänt från Mekka och Medina, måste Hajjin förmedla det som han har tagit med sig (självuppfostran) till andra genom hans handlingar. Hans tal, handlingar, uppträdande och temperament måste vara ett föredöme för andra, och detta är sannerligen den bästa gåvan man kan ta med sig tillbaka till andra människor.

Hajjin måste informera andra om Salats betydelse genom att utföra den rätt när tiden är inne, recitera den i Masjid, i samlingsbön (Jama`at), och uppmärksamma dess helhetsbetydelse.

Utan tvivel, är den Hajji som inte oroar sig för Salat, liksom när tiden för bönen är inne, men man är absorberad av att tjäna sitt levebröd, har säkerligen inte erfarit Hajj. Koranen talar till folk som är sådana och förbannar dem genom att säga: `Förbannelse vare över dig - du är inte Hajji - snarare, är du inte ens Muslim!'

"Det skall gå dem illa som ber utan att deras hjärtan deltar i bönen. " (Surah al Ma'un, Verserna 4-5)

Att lägga märke till alla obligatoriska (Wajib) handlingar, som att betala Khums och de saker som är förbjudna så som att ta ränta, ta mutor, sälja för mindre än vad man tagit betalt för, sälja saker dyrare än vad de är värda, förråda eller bedra i affärsuppgörelser och... är någon kännetecknen att ta med sig tillbaka från Hajj som gåvor.

Man måste liva upp i andras hjärtan saker som att lägga vikt på sådana handlingar som är obligatoriska och hålla sig borta från synder.

En Hajji som efter att ha återvänt från Hajj slutar betala Khums är inte enbart inte betraktad som en Hajji, men ur Koranens syn, är han en polyteist (Mushrik) och misstrogen (Kafir):

"Olyckliga de som sätter medgudar vid Guds sida, de som vägrar att ge åt de fattiga; det är just [dessa människor] som förnekar livet efter detta! " (Surah al Fusilat, Verserna 6-7)

Kvinnan som nyss har återvänt från Mekka och Medinah efter Hajj måste förbättra sin hijab, och göra den som Fatimah az-Zahras (as) hijab så att hennes klädsel är ett föredöme och modell inte enbart för henne själv, men även för andra.

Den kvinna som har åkt till Mekka men återvänder utan gåvan av hijab av Fatimah az-Zahra (As) för andra och fortsätter att bära sin hijab på fel sätt, eller inte bär hijab över huvud taget, har trampat över mer än tio Koranverser och hennes Hijab innebar inte mer än bara svårigheter för henne.

Ja! Den Muslimska mannen och kvinnan, efter att dem slutfört Hajj måste genom hans och hennes Islamiska etikett - både bland sina hushåll och bland folket - vara praktiska spridare för tron.

Förlåtande och absolution, hängivenhet och uppoffring bör vara deras motton och andra bör kunna ta nytta av dessa levnadsregler, precis som Koranen gång på gång har nämnt:

"Den förmögne skall sörja [för det som nu har sagts] med sin rikedom, och den som lever utan knappa förhållanden skall avstå [vad han kan] av det som Gud har gett honom för hans försörjning." (Surah al Talaq, Vers 7)

En Hajji måste vara en förebild för andra. Ju svårare denna tredje nivå är, är sannerligen belöningen lika stor!

`Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. '` (Surah al Ma'idah, Vers 32)

Det som en man och kvinna som återvänt från Hajj måste alltid ha i åtanke i det tredje skedet är att Hajjis ansvarighet gentemot Allah, Ahl al-Bait (as) och människorna är mycke annorlunda från ansvarigheten som `vanligt folk' har.

För en Hajji, öppnar Allah och Ahl al-Bait (as) en ny "redogörelsebok" på samma sätt som vanlig folk ser på den som har återvänt från Hajj i ny ljus.

Profeten Adam (as), gjorde inte mer än en tark e Awla(inte utföra någonting som var bättre, utan utföra någonting bra' istället), men eftersom han var en av de 'utvalda' personerna och denna tark-e-Awla var inte bestämd för en med sådan helig anda, så blev han tilltalad som så:

"Bort, alla, härifrån! Fiender skall ni vara inbördes!" (Surah al Baqarah, Vers 36)

Han drevs ut från den höga statusen (Jannah) till den lägre statusen (denna värld).

Även med statusen och positionen som Profeten Yusuf den Sannfärdige(as) hade, och med alla höga poäng som han fick under sina prövningar, ändå spenderade han tio extra år i fängelse endast för att han sökte hjälp från någon annan än Allah (swt).

" och så blev [Josef] kvar i fängelset ännu några år." (Surah Yusuf, Vers 42)

Profeten Yusuf (as) begick ingen synd, eftersom han var immun mot att begå synder (ma`sum), men det var denna tark e Awla som han utförde vilket inte var passande för en i hans status, och så han tvingades spendera tio år extra i fängelse.

Det finns många sådana historier i Koranen som är exempel för män och kvinnor som har återvänt från Hajj.

Om en kvinna som har återvänt från Hajj - genom sina handlingar och sättet hon bär sig åt eller genom att inte bära hijab eller inte observera det på korrekt sätt, sänker (värdet av) Hajj framför människor, då är hennes synd så stor, att det är bortom vår fattningsförmåga ifall ångersamhet kan frikänna henne (från hennes synd) eller inte.

Om en man, genom sin etik och att inte avstå från synder, speciellt dessa som Haq al Nas alltså de synder som är relaterade till andras rättigheter, eller genom att inte lägga lämpligt uppmärksamhet på Salat, eller fullkomligt ignonera Mimbar och Mihrab så att folk betraktar det han gör för att vara tillåtet, leder människorna till tron att denna Hajji har återvänt från Allah dock (p.g.a.hans handlingar) avlägsnas Hajjs prakt och storslagenhet ur deras hjärtan, då är hans synd så stor att Koranen nämner att den kan liknas vid mordet på all humanitet:

 

"om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. ''(Surah al Maidah, Vers 32)

Avslutningsvis i vår diskussion, vill jag be varje man och kvinna som har blivit välsignade med denna stora möjlighet, och som nu tilltalas 'Hajji' att varenda dag läser den ovannämnda Koranvers med och för dig själv, och minnas innebörden av denna vers precis som imam Imam Ja'far as Sadiq (as), har lärt ut den.

Gör dig själv till ett levande exmplar av den nobla Koranversen (den citerade versen ovan), repetera den kontinuerligt, och säg till dig själv

Jag är den person som, ur Koranens syn och Imam Jafar as-Sadiqs (as) förklaring att om jag ger liv till en person genom mitt tal, handling eller uppförande i spridning (av religionen), då är jag som den person som har räddat hela mänskligheten.

Dock, om jag genom mitt tal, handlingar eller sättet jag uppför mig, orsakar endast en persons vilseledande, och har sänkt (värdet av) Hajj, och sänkt (värdet av) religionen i personens hjärta, då är jag precis som en person som har dödat alla de i denna värld.'

Jag ber till Universums Upprätthållare för allas framgång i den andliga och himmelska resan (utförandet av Hajj i dess sanna essens) under skuggan av den nära bevakningen av Imam Wali al Asr, må Allah (SWT) påskynda hans nobla återvändo.

Hossein Mazaheri