Kapitel 2- Första Hajj skedet

Hajjs första skede
Vad som är viktigast i första skedet, före allt annat, är ångern (tawbah) och att vara vaksam. Meningen med ånger är att sky satan och all form av despotism, och vända sig mot Allah. Det innebär att bortse från ens önskningar, låga begär och lägre själ (al Nafs al Ammarah) och bege sig mot andlighet och de (högre) egenskaperna (av en människa).


Fullfölja och avsluta allt som utförts och förrättats i det förflutna så att det inte finns något ansvar eller skyldighet mellan Allah och Hans skapelser på ens axlar, man lämnar sin stad i sådant tillstånd att ingen är upprörd på en - förutom Satan förstås (Shaitan).

Meningen av att vara vaksam är att man ägnar sin uppmärksamhet åt prakten och majestäten av Allahs Hus.

Man fokuserar på det faktum att det är Skaparen och Uppehållaren av Universum som har gett en denna möjlighet (att utföra Hajj). Man fokuserar på det faktum att på denna resa, får man inte låta någon eller något att förarga en. Man fokuserar på det faktum att om man utför en Hajj som är accepterad, då utan tvekan, har man nått nivån som mänskligheten skapades för att nå (att möta Allah och den sanna dyrkan till Honom). Man fokuserar på angelägenheten och vikten av att utföra de saker, som är obligatoriska att utföra, sådant som Salat, etc…

En kvinna som utför Vallfärden (Haj)j skyddar säkerligen sin anständighet och Islamiska beklädnad (hijab). Hon fokuserar på angelägenheten att avstå från alla synder, och hon vet och förstår att Allah inte accepterar syndarnas handlingar. Accepterandet av alla handlingar är kopplat till ens fromhet (taqwa). Så, Allah accepterar inte Vallfärden (Hajj) av de personer som begår synder:

"Gud tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom…" (Surah al Maidah, Vers 27)

Personen måste alltid tänka på angelägenheten av att utföra dem rekomenderade (mustahab) handlingarna, den viktigtaste av vilka är att tjäna Allahs skapelser, vilket är ett av sätten för att dem obligatoriska (wajib) handlingarna accepteras.

Personen måste alltid ha i åtanke att speciellt under denna resa, var han än är och i vilken situation han än befinner sig, är han alltjämt i närvaron av Allah, den Heliga Profeten (s) och de Ädla A'immah (as).
(så som vi får veta i Koranen):

"Säg: "Handla! Gud kommer att iaktta era handlingar och Hans Sändebud och de troende likaså… " (Surah al Tawbah, Vers 105)

Personen måste alltid tänka på att användning av förbjuden (haram) rikedom eller egendom på denna resa - snarare i vilken dyrkande handling som helst, kommer inte leda till något annat än samlandet av synder, överträdelse och olycka i denna värld och nästa liv.

Efter ånger och vaksamhet, måste personen också nå ett skede av tomhet och tillintetgörelse, på så sätt att om han inte kan nå en nivå där han kan avlägsna alla avskyvärda karakteristiska egenskaper som avundsjuka, girighet, högmod, storhet, världs dyrkan, etc...då bör han åtminstone försöka skaffa de berömvärda karakteristiska egenskaper som nåd, generositet, humanitet, och befriande av själen från allt som den är fäst vid inom sig själv.

Man bör åtminstone försöka kontrollera dem förhatliga egenskaperna som man har och inte låta dem ta över en.

Likadant, måste man försöka att tillåta rättvisa, rättfärdighet och fruktan av Allah att styra över en själv på så sätt att själen omedvetet och på egen hand, tar kontroll på ett sätt så att alla obligatoriska (wajib) handlingar utförs och alla synder avstås från. Detta bör uppnås åtminstone till den grad så dessa (positiva drag) tar kontroll över ens al-Nafs al-Ammarah och över ens egna önskningar och begär, och inte dra en mot synd.

När detta väl har genomförts, då bör man, genom religionens åtrå (Salat, fastan, recitation av Koranen, bön, humanitet och ödmjukhet medan i Allahs närvaro, göra Allahs skapelser nöjda, etc…) och genom att söka hjälp genom Tawassul av Ahl al-Bait (as) (det är bättre att gå till Madinah efter utförandet av Hajj, om man kan), speciellt söka hjälp från Imam Wali al-Asr (må Allah påskynda hans nobla återvändo och må min själ och alla i universums själar offras för jorden under hans fötter) och med den kontinuerliga recitationen av Ziyarat Jami`ah al Kabirah som
är en av de bästa sätten av Tawassul av dem 12 Imamerna, kommer man att nå nivån av ära och beröm - med innebörden att våra själar kommer att upplysas av Allahs ljus (Nur).`Och vi väckte till liv och skänkte ljus, med vars hjälp han kan finna sin väg bland människorna...' (Surah al An'am, Vers 122)


På denna välsignade resa, medan i Sanningens säkerhet, bör en kunna nå sann träldom, där man kan skilja mellan bra och dåligt, vän och fiende, och vad Allah (swt) vill, från vad ens egen onda själ vill..."Om ni fruktar Gud skall Han ge er en måttstock som hjälper er att mäta och skilja rätt från orätt." (Surah al Anfal, Vers 29)

 

Vad som är ännu viktigare än det som har nämnts i detta skede, är att man måste uppnå uppriktighet (khulus). Detta innebär att i ens hjärta och tankar under resan, bör inget finnas kvar förutom Allah och utförandet av Hajj precis som Profet Ibrahim (as) utförde den.

"Jag har i sökandet efter sanning funnit den rena, ursprunliga tron, vänt mig ifrån allt falskt och [vänt mig] till Den som har skapat himlarna och jorden, och jag ägnar inte avgudar min dyrkan. " (Surah al An'am , Vers 79)

Personen bör inte utföra Hajj bara för att folk ska gratulera honom; eller, må Allah skydda oss, låta andra människor jobba hårt och göra sig besvär, då innebär att hans Hajj inte bara är för att utnyttja folk. I själva verket, bör hans Vallfärd (Hajj) inte heller vara för att Allah ska skänka honom, både i denna värld och i nästa, välsignelser och gåvor. Snarare, bör all hans uppmärksamhet och fokus under denna resa vara på Allah, målet att nå Honom och till sann dyrkan, sådan att ingen annan eller något annat kommer vara i hans sikte än Allahs behag.`inte för att betala tillbaka tidigare mottagna förmåner men av kärlek till sin Herre, den Högste.`
(Surah al Lail, Verserna 19 20)


Sammanfattningsvis, i det här skedet, måste ens avsikt vara ärlig och det får inte finnas något av de världsliga välbehagen, i själva verket inte ens nästa livs välbehag bör vara i ens sikte. Så som Koranen benämner, den bästa färgen är Allahs färg.

"Gud [själv] har färgat [vår tro] och vem ger bättre färg än Gud? " (Surah al Baqarah, Vers 138)

 

Den värsta av färgerna är färgen av själbelåtenhet och fåfänga, och det är klart att om Allah förbjude, genom ens handlingar, tal, eller om denna egenskap redan är i ens hjärta eller själ, då har han nått stadie av misstro (kufr):"Det skall gå dem illa som ber utan att deras hjärtan deltar i bönen, dem som vill ses [och berömmas], men som vägrar [sin medmänniska] även den minsta hjälp!. "
(Surah al Ma'un, Verserna 4 7)