Introduktion

Vad som följer i denna bok är en inblick i hemligheterna bakom Hajj¸ som det framlagts av den store vetenskapsmannen och läraren av Akhlaq (Islamisk Etik) och `Irf an (Mystik), Ayatullah al Hajj ash Shaikh Hossein Mazaheri, som för närvarande lever i Isfahan i Iran.

Hajj är en obligatorisk handling inom Islam, som måste utföras av varje Muslim som har förmågan att åtminstone en gång i sitt liv utföra den, om vissa villkor är uppfyllda. Ahadith böckerna är fulla med visdom från Islams Profet och hans tolv efterträdare (må frid vara med dem) angående Hajj och de filosofiska och mystiska aspekterna som ligger bakom de olika utförda handlingarna. I skrivelserna tillskrivna den sjätte Imamen, Ja'far ibn Muhammad al Sadiq (frid vare med honom) insamlad i Lantern of the Path [1], förklarar denna nobla person Hajj i följande ord:

"Om du avser att gå på vallfärd, innan du bestämmer dig för det hänge ditt hjärta till Allah, avlägsna varje upptagenhet och varje barriär som förekommer mellan dig och Allah. Anförtro alla dina angelägenheter till din Skapare och lita på Honom i alla dina handlingar och stunder av lugn och stillsamhet. Överlämna dig till Hans befallning, beslut och dom. Avstå från denna värld, vilan och all skapelse. Utför de plikter som du är förpliktigad att fullgöra för andra människor.

Lita inte på dina föreskrifter, djuret du kommer rida, dina medföljare, din mat, varken din ungdom eller din rikedom, var rädd att de kommer att bli dina fiender och skada dig; på så vis kommer du att inse att det inte finns någon kraft eller styrka förutom Allahs beskydd och Hans beviljande av framgång.

Förbered för vallfärd som någon som inte har hopp om att återvända. Håll dig i gott sällskap och var noga med att observera alla dina plikter gentemot Allah och den Heliga Profeten. Var noga med att visa artighet, uthållighet, tålamod, tacksamhet, medkänsla och generositet - att alltid sätta andra framför dig - även de som avvisar dig. Utför sedan tvagning med vattnet av uppriktig ånger för felaktiga handlingar; och klä på dräkten av sannfärdighet, renhet, humanitet och fruktan. Genom att ta på vallfärdens plagg, undanhåll dig själv från allt som hindrar dig från att minnas Allah, eller det som kan hämma dig från att visa Honom lydnad.[1] Denna bok har övesätts till Engelska av Fadlullah Haeri, och har tidigare publicerats av Zahra Publications. Originaltiteln för denna bok på Arabiska är Misbah al Shariyah wa Miftah al Haqiqah.